ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป (1)

» หน้าถัดไป

ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

ประวัติศาสตร์มอญ
มอญ มีอารยธรรมสืบเนื่องยาวนาน เป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ในปัจจุบันชนชาติมอญจะไม่มีประเทศปกครองตนเอง

ราชอาณาจักรภูฏาน
ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบและทุ่งหญ้าระหว่างหุบเขาพื้นที่ต่ำสุดสูงกว่าระดับน้ำทะเล 970 ฟุต พื้นที่สูงสุดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 17,553 ฟุต

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เมื่ออังกฤษ และฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี แล้วเลยลุกลามเป็นสงครามโลก ทางด้านเอเชีย

สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม

กวีไทย
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอก เป็นต้นแบบของกวีของไทย

พังพระกาฬในประวัติศาสตร์ศรีวิชัย
การล่วงรู้ความลับของจักรวาล และความเป็นไปในโลกอย่างถ่องแท้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกล้วนแต่ถูกปรุงแต่งแปลงสภาพมาจาก ระบบธาตุในโลก กับ คลื่นพลังแสงดาวในจักรวาล

พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ประเทศ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 75 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทร์มาตา

เป็นไทย
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของชนชาติไทยเป็นที่สนใจสำหรับนักประวัติศาสตร์และนักมานุษยวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการใช้หลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุของจีนและหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเพิ่งศึกษากันในราวปี พ.ศ. 2504 มาเป็นข้อมูลสำคัญ

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว
พระโพธสารราชเจ้าขึ้นครองราชย์ และรวบรวมแผ่นดินขึ้นใหม่ให้เป็นปึกแผ่น และให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ เพื่อให้ไกลจากการรุกรานของสยาม

นครซีอาน
นครซีอาน ตั้งอยู่ใจกลางของแผ่นดินจีน ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในอดีตคือเมืองธุรกิจการค้าสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เจ้าดาราทอง
ในปลายทศวรรษที่ 1830 สมัยที่สยามยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในยุโรป เจ้าชายสยามองค์หนึ่งทรงทำให้ชื่อของประเทศสยามระบือลื่อเลื่องลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอังกฤษ

ชีวประวัติของ Helen Keller
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

อาณาจักรอินคา
หลังจากพวกอินคาได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ได้มีการตั้งผู้ปกครองคือ มานโค คาแปค ก็ทำอะไรไม่ได้มากนัก

การตั้งประเทศไทย
ดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีความเจริญสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ และยุคโลหะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย
ความเป็นมาของหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมา สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างการจัดทำหนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับการสร้างหลักสูตรเพื่อเป็นแบบแผนในการจัดการศึกษา

การปฏิวัติของชาวอเมริกัน ค.ศ. 1776
ชาวอังกฤษที่อพยพไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาในระยะแรกมีความผูกพันกับเมืองแม่ของตนด้วยการยอมรับนับถือกษัตริย์อังกฤษเป็นกษัตริย์ของตน และรวมตัวกันปกครองตนเองในรูปแบบอาณานิคมขึ้นตรงต่ออังกฤษ

ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
“ประวัติศาสตร์ หมายถึงข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ของแต่ละคน รวมทั้งอดีตของสังคมและประเทศชาติ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา
บริเวณตอนเหนือของทวีปมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ก่อนที่ชนชาติตะวันตกจะเดินทางเข้ามา ได้แก่ อารยธรรมอียิปต์โบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือ ส่วนใหญ่จะเป็นภูมิหลังของประเทศสหรัฐอเมริกา

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้
ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดง ก่อนที่ชาติตะวันตกจะเข้ามา ทวีปอเมริกาใต้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ

อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln)
อับราฮัม ลินคอล์น เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809 ในกระท่อมซุงเล็กๆ ที่มีหน้าต่างเพียงบานเดียวในมลรัฐเคนตักกี้

อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล (Alfred Bernard Nobel)
อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล นักวิศวกรชาวสวีเดน ผู้ค้นพบวิธีการทำระเบิดไดนาไมท์แต่เขาเล็งเห็นถึงความร้ายกาจของมัน เขาจึงตั้งกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านเหรียญอเมริกัน เป็นรางวัลประจำปีให้แก่บุคคลซึ่งทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติในสาขาต่างๆ

การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก

สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ คือ จาก ศูนย์สูตรถึงขั้วโลกทำให้ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิอากาศทุกชนิด ตั้งแต่เขตร้อนถึงเขต หนาวเย็นแบบขั้วโลก

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ของทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

เชอร์วูด แอนเดอร์สัน (Anderson, Sherwood)
เชอร์วูด แอนเดอร์สัน เป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายแนวธรรมชาตินิยม (Naturalism) ชาวอเมริกัน ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณคดีและนักเขียนอเมริกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

แบร์นฮาร์ด รีมันน์ (Bernhard Riemann)
หลังจากได้รับปริญญาเอกแล้วรีมันน์ใช้อีกสองปีครึ่งเตรียมตัวเพื่อได้เป็นผู้บรรยาย คณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งเกอตติงเกน โดยปาฐกถาเรื่อง Uber die Hypothesen, Welche der Geometric zu Gunde liegen (สัจพจน์ซึ่งเป็นรากฐานของเรขาคณิต) ในปี ค.ศ. 1854 รีมันน์ได้แสดงถึงข้อแตกต่างระหว่างการต่อไปเรื่อยๆ (unboundedness) และความยาวไม่จำกัด (infinite extent)

คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl Friedrich Gauss)
เกาส์แสดงความเป็นอิสระทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ในวันเสาร์วันหนึ่งเมื่อเกาส์อายุได้ 3 ขวบ ขณะที่บิดาคิดค่าแรงของคนงานในควบคุมของท่าน โดยไม่ได้สังเกตว่าเกาส์ได้ติดตามการคิดค่าแรงของท่านด้วยความสนใจ

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
Sand spit ( สันทรายจะงอย) หรือสันทรายงอ (Hook) เป็นสันทรายที่มีลักษณะแคบยาว ปลายหนึ่งติดอยู่กับฝั่งอีปลายหนึ่งที่โค้งงอยื่นไปในทะเล

ประวัติศาสตร์การโรงแรมของเมืองไทย
จากจดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส ได้เข้ามากรุงศรีอยุธยาราว พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1687) ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและได้กล่าวถึงการรับรองแขกเมืองในหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร์

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
เป็นพระนักคิดนักพัฒนา เพื่อแก้ไขความคิดและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของชาวพุทธบางคน

เปเล่
เอดิสันมามีชื่อเรียกว่า “เปเล่” เมื่อตอนเรียนหนังสือ เขามีนักฟุตบอลในดวงใจชื่อว่า “บิเล่”เป็นผู้รักษาประตูทีมวาสโก ดา กามา

เปอร์เซีย
เปอร์เซียเป็นชนเผ่าอารยันสาขาหนึ่ง อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูขาซา กรอส (Sagros) เหนืออ่าวเปอร์เซียขึ้นไปประมาณ 400 ไมล์

ชาร์เลอมาญ (Karl der Große)
ชาร์เลอมาญเป็นที่รู้จักกันในนาม "จักรพรรดิแห่งชาวโรมัน" (Emperor of The Romans) ถือเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของยุโรปสมัยกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดินที่อุดมสมบูรณ์ คือ ดินร่วนที่มีลักษณะร่วนมีสีดำ พบมากทางตอนใต้ของรัสเซีย,ยูเครน,โปแลนด์,สาธารณรัฐเช็ก,สโลวาเกียและออสเตรีย

ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เซอร์ วิลเลียม โรวัน แฮมิลตัน (William Rowan Hamilton)
ผลงานที่แฮมิลตันภูมิใจที่สุดคือ ระบบควอเทอร์เนียน (Quaternions) ซึ่งเป็นระบบพืชคณิตระบบแรกที่ไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณ

รูปปั้นของพระเยซู เมือง ริโอ เดอ จาเนโร
รูปปั้นของพระเยซูที่โปรดให้พ้นบาป ยืนสูง 30 เมตร (98ฟุต) และกำลังมองข้ามเมือง Rio de Janeiro หนึ่งในรูปปั้นสูงที่สุดในโลก

ทัชมาฮัล
ความรักนั้นเป็นสิ่งที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก และสามารถที่จะสามารถบันดาลให้กลายเป็นความงดงาม หรือความเลวร้ายที่สุดในโลกได้

ประวัติศาสตร์จีนสมัยจักรวรรดิ์
ประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน(จิ๋น) ถึงราชวงศ์ชิง มีลักษณะการปกครองใน รูปแบบนครรัฐที่เข้มแข็งมีอำนาจเหนือรัฐอื่นๆ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอำนาจการปกครองจาก ราชวงศ์หนึ่งสู่อีกราชวงศ์หนึ่ง

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายบทบาท ทั้งในฐานะนักการเมือง นักการธนาคาร นักพูด นักเขียน ศิลปินระดับที่เคยร่วมแสดงภาพยนตร์กับฮอลลีวู้ด

เรอเน เดล์การ์ตส์ (Rene Descartes)
ได้รับการยกย่องว่าค้นคิดเรขาคณิตวิเคราะห์ โดยที่เดล์การ์ตล์เริ่มต้นด้วยกราฟ แล้วจึงหาสมการของกราฟนั้น

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
หากพิจารณาความแตกต่างระหว่าง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” กับ “ประวัติศาสตร์กระแสหลัก” นั้น อาจมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกัน

การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้
ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ชื่อของสนามบินสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543

ทัพทัน
อำเภอทัพทัน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ มีชีวิตเรียบง่าย

เปลือกโลกและลักษณะภูมิประเทศ
มนุษย์อาศัยบนผิวโลกและทำมาหากินอยู่บนผิวโลก มนุษย์ส่วนมากจึงมีความรู้สึกว่าการศึกษาลักษณะเปลือกโลกในระดับลึกเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นน้อย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์โลก
ลักษณะรูปทรงสัณฐานของโลกมีลักษณะกลมแบบ Speriod แต่ในทางปฎิบัติเราถือว่าโลกมีลักษณะทรงกลมทางเรขาคณิต

ชิเชน อิตสา
ชิเชน อิตสา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารจำนวนมากมายซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต

กำแพงเมืองจีน
คนไทยเรียกว่า กำแพงเมืองจีน คนปักกิ่งเรียกว่า ฉางเฉิง แปลว่า กำแพงยาว เป็นสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณของจีน ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นนักเดินเรือชาวเจนัว ที่เป็นหนึ่งในนักสำรวจเพื่อหาโลกใหม่ในอดีตสันนิษฐานกันว่าเขาเกิดเมื่อราว ค.ศ. 1451

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
นายช่วง บุนนาค ได้ถูกบิดานำเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่ออายุราว 16 ปี ครั้นถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นนายไชยขรรค์ มหาดเล็กหุ้มแพร

สนามกีฬากรุงโรม
สนามกีฬากลางแจ้งแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของโลกอย่างหนึ่ง เป็นอนุสรณ์ที่ ใหญ่โตของอาณาจักร โรมันสมัยโบราณสร้างขึ้นในระหว่างสิพ.ศ. 615 ถึง 623

จอห์น เมย์ นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes)
นักเศรษฐศาสตร์ คือผู้ที่ศึกษาในวิชาด้านเศรษฐศาตร์ แต่เดิมนั้นคำว่าเศรษฐศาสตร์ยังไม่ปรากฏขึ้นในโลก จนกระทั่ง อดัม สมิธ ได้เขียนหนังสือชื่อ An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

แจ็กสัน พอลล็อก (Paul Jackson Pollock)
แจ็คสัน พอลล็อค  ศิลปินแนวนามธรรม ด้วยการละทิ้งรูปทรงตามธรรมชาติ ตัดทอนจนปราศจากรูปหรือบางทีเปลี่ยนรูปทรงเดิมจนจำไม่ได้

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีคนไทยตั้งบ้านเมืองมาก่อน เช่น เมืองละโว้ เมืองสุพรรณบุรี เมืองอโยธยา เมืองเพชรบุรี และเมืองอื่น ๆ

ความสำคัญของประวัติศาสตร์
คำว่า “ประวัติศาสตร์” หรือ History มาจากคำภาษากรีกว่า Historia ซึ่งแปลว่า การไต่สวน สืบสวน ค้นคว้า ตรวจสอบ วินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford)
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) ตั้งอยู่ใน เมืองอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

ชีวประวัติ วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent Van gogh)
วินเซนต์ แวน โก๊ะ ถูกยกย่องให้เป็นจิตรกรชาวดัชท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถึงแม้ว่าชื่อเสียง ของเขาเพิ่งจะมาโด่งดังเอาในช่วง 3 ปีสุดท้ายของชีวิตการเป็นจิตรกรตลอด 10 ปี

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค เน้นศึกษาภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ทั้งในระดับทวีปหรือระดับภูมิภาคของโลก

เอ็ดเวิร์ค เจนเนอร์ (Edward Jenner)
เอ็ดเวิร์ค เจนเนอร์ เกิดที่เมือง เบอร์เคลเลย์-กลอสเตอร์ไซร์ ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม คศ. 1749 เป็นบุตรของสตีเฟน เจนเนอร์ซึ่งเป็นพระราชาคณะในศาสนาคริสต์

ธรณีภาค
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นภัยพิบัติทางธรณีที่นอกจากจะนำความเสียหายมาสู่ผู้คนแล้ว ยังทำให้โลกในส่วนที่เป็นแผ่นดิน มหาสมุทร และบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกมีการเปลี่ยนแปลง

ธรณีวิทยาของแผ่นเปลือกโลก
ผิวโลกบริเวณต่างๆ มีลักษณะต่างกันบางแห่งเป็นที่ราบ บางแห่งเป็นภูเขา บางแห่งเป็นหุบเหว และบางแห่งเป็นทะเลหรือมหาสมุทร

ธรณีแปรสัณฐาน (Geotectonics)
เป็นที่สังเกตของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกนับเป็นร้อยปีมาแล้วถึงลักษณะของผิวโลกที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน บางแห่งเกิดเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวเหยียด

กัณหา เคียงศิริ
กัณหา เคียงศิริ นักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงของไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพ.ศ. 2529 มีนามปากกาว่า ก.สุรางคนางค์

กุหลาบ สายประดิษฐ์
กุหลาบเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นชาวกรุงเทพฯ พ่อชื่อสุวรรณ เป็นเสมียนเอก ทำงานอยู่กรมรถไฟ แม่ชื่อสมบุญ เป็นชาวนาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมพงศาวดาร
พระราชพงศาวดารเหนือ
พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
ศิลาจารึก
พงศาวดารเขมร
พงศาวดารมอญพม่า
พงศาวดารล้านช้าง

ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ

» หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย