ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


ละครใน
คำว่า “ละครใน” สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีพระราชดำริว่า คงจะมาจากคำว่า “นางใน” หรือละครข้างใน

สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมาเพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

แม่ไม้มวยไทย
มวยไทยเป็นการเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการการเริ่มต้นที่มาจากการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับอย่างง่ายเนื่องจากมีผลจากเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

ประวัติศาสตร์ศิลป์
งานศิลปะได้เริ่มมีการสร้างกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ ยุคหินเก่าตอน ปลาย ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 30,000-10,000ปีมาแล้ว

ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย

ประลองเพลงเล่นเพลงบรรเลงพิณ
เพลงแผ่นดินแผ่นฟ้าภาษาศรี
ประเลงรับขับไม้มโหรี
ชื่นน้ำใจไมตรีมีต่อกัน
ให้สวยสดงดงามความเป็นไทย
ดวงดอกไม้มโหรีดนตรีสวรรค์
ประลองเพลงประเลงชัยในชีวัน
คือมิ่งขวัญทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เรือนไทย
เรือนไทยภาคเหนือ ในเขตจังหวัดภาคเหนือส่วนหนึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มภูเขา หุบเขา และที่ดอนบนเทือกเขาสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1500-3000 เมตร

ศิลปภาพลายไทย
ชาติไทยเราได้รับมรดกตกทอดทางศิลปมาแต่บรรพบุรุษ อันหาค่ามิได้ และงดงามทางศิลป ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นศิลปไทย รู้สึกติดตาตรึงใจ ที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ทำให้เกิดปิติ ความสงบ และความสุขสบายใจ

สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
พระบรมบรรพต(ภูเขาทอง) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระเจดีย์แบบกลมบนยอดเขา สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ของพระนคร เช่นเดียวกับพระเจดีย์ภูเขาทอง ที่พระนครศรีอยุธยา

หุ่นละครเล็ก
การแสดงหุ่นละครเล็ก เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งในมิติของศิลปะ ความประณีตของงาน นับตั้งแต่การประดิษฐ์ตัวหุ่น ไปจนกระทั่งเมื่อตัวหุ่นโลดเต้น

ศิลปะโรมันโบราณ
ศิลปะโรมัน (พ.ศ. 340 - พ.ศ. 870) แบบอย่างศิลปะโรมันปรากฏลักษณะชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 เรื่อยมาจนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 1040

เพียงพระบรมฉายาลักษณ์พาดผ่าน
คนไทยผูกพันกับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาช้านาน ในบ้านเรือนหรือสถานศึกษา สถานที่ราชการ แม้แต่โต๊ะทำงาน

แม่ไม้มวยไทย
มวยไทยเป็นการเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

ประติมากรรมของกรีก
โสเครตีส ชาวเอเธนส์ เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของกรีก เขาเกิดเมื่อ 470 ปีก่อนค.ศ. เป็นบุตรของช่างตัดหิน เขาเน้นให้คนรู้จักใช้เหตุผล รู้จักตนเอง

ศิลปะอียิปต์โบราณ
ชาวอียิปต์มีศาสนาและพิธีกรรมอันซับซ้อน แทรกซึมอยู่เป็นวัฒนธรรมอยู่ในสังคมเป็นเวลานาน มีการนับถือเทพเจ้าที่มีลักษณะอันหลากหลาย

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
พระราชลัญจกร เป็นตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ

สถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เสี้ยวความงาม ของสถาปัตยกรรม แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อันทรงคุณค่า ส่วนหนึ่งของความทรงจำ ซึ่งแฝงไว้ด้วยความรุ่งเรืองในอดีต

ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมร
ศิลปะกรรมเขมรโบราณเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และได้มี พัฒนาการรูปแบบทางศิลปะของตนเอง

โบราณสถาน
คำว่าโบราณสถาน จึงได้เปลี่ยนความหมายไปเป็น “สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป”

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย