เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


ถั่วเหลือง (Soybean)
ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชที่สำคัญและเป็นพืชอาหารเก่าแก่พืชหนึ่งของโลก ชาวจีนรู้จักใช้ประโยชน์พืชนี้มานานกว่า 4700 ปีมาแล้ว

ระบบดาวเทียม GPS
GPS หรือ Global Positioning System ชื่อภาษาไทยบัญญัติโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 ไว้ว่า "ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์
โปรแกรม Google Earth เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม

สื่อโทรทัศน์ (Television)
สื่อถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในปัจจุบันนี้ เพราะสื่อเป็นตัวที่แสดงให้บุคคลอื่นรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ โดยการใช้สื่อต้องมีการสื่อสารเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ความคิด ของคน

วิวัฒนาการการพิมพ์ของไทย
หนังสือเป็นแหล่งความรู้ของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานในประเทศไทยหนังสือก็จัดเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ หนังสือเล่มแรกที่มีการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจัดพิมพ์คือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชทัย

การผลิตเบียร์
เบียรเป็นเครื่องดื่มที่มีมานานแล้ว และมีการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์อย่างสม่ำเสมอ จนทำให้การดื่มเบียร์ได้รับความนิยมอย่างหลายและรู้จักกันไปทั่วโลก

การขยายพันธุ์พืช
การเพิ่มจำนวนหรือการทวีจำนวนต้นพืชที่มีอยู่ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม “แต่มิได้หมายถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชด้วยวิธีนำต้นพืชด้วยวิธีนำต้นพืชมาจากที่อื่น”

ดิน
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในการเพาะปลูก เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารของพืช ซึ่งคนและสัตว์ใช้พืชเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการดำรงชีวิต

ประวัติความเป็นมาของแอลกอฮอล์
นักมานุษยวิทยายังไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เรารู้แน่ชัดว่ามนุษย์เริ่มรู้จักดื่มแอลกอฮอล็ตั้งแต่เมื่อใด

สิ่งประดิษฐ์-ผู้ประดิษฐ์
ครั้งแรกของโลกกับประดิษฐกรรมชิ้นเอก อันนำมาสู่วิทยาการ และความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ของโลกปัจจุบัน

การใช้ ICT ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการทางการมองเห็น
ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ร่วมและเป็นประโยชน์กับการศึกษา อีกทั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้พัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ มากมาย เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร

วิทยาการก้าวหน้า
จินตนาการของมนุษยชาติ ไม่เคยสุดสิ้น ความผันและความจริงในวันนี้ กำลังจะกลายเป็นอดีต

สบู่ดำพลังงานทดแทน
ในอดีตชาวบ้านในชนบทใช้ส่วนต่าง ๆ ของสบู่ดำ เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้หลายโรค ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสะสมบอกเล่าสืบต่อกันมา

เทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับอาหาร
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตอาหารประเภทเนื้อหมักมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ฝนหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีพระราชดำริให้ทำฝนหลวงขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และทรงสนับสนุนงานด้านนี้มาตั้งแต่ต้น โดยทรงติดตามการปฏิบัติงานทดลองอย่างใกล้ชิดมาทุกระยะ

การใช้ประโยชน์จากขยะ
ขยะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านมลพิษทางน้ำ กลิ่น การแพร่กระจายของโรค

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ หรือใช้ ร่วมกับกระบวนการทางจิตวิทยา และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

มลพิษดิน (Soil Pollution)
ดินคือ วัตถุที่ปกคลุมผิวโลกเป็นชั้นบางๆ เกิดจากการสลายตัวของเปลือกโลกรวมกับสารอินทรีย์ นํ้า และอากาศ

นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้

พลังงานกับคุณภาพชีวิต
พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้โดยอาศัยแรงงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรง และที่มนุษย์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดัดแปลงมาจากพลังงานตามธรรมชาติ

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ยาตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ

เซลล์แอลคาไลน์ (Alkaline cell)
เซลล์แอลคาไลน์ ( Alkaline cell ) เป็นเซลล์ปฐมภูมิชนิดหนึ่ง โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับถ่านไฟฉาย ส่วนประกอบต่าง ๆ คล้ายกัน ต่างกันที่ใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แทนแอมโมเนียมคลอไรด์

ประวัติการทำหนังสือ
การอ่านหนังสือ เป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของหลาย ๆ คน จึงเป็นที่น่าเสียดาย ที่ผลการสำรวจหลายครั้งชี้ให้เห็นว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ทั้งที่ปัจจุบัน มีหนังสือหลากหลายประเภทและรูปแบบ

นวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา นวัตกรรมที่เกิดขึ้นบางครั้งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจให้เกิด เป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้ เรียนรู้กันไม่ได้

ความรู้ทั่วไปพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทนที่สำคัญได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้ภิภพ และพลังงานจากชีวมวล

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย