ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

ลีลากีฬาสัตว์
สัตว์แต่ละชนิดต่างมีนิสัยซึ่งเป็นธรรมชาติเฉพาะตน แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ บ้างแข็งแกร่ง ดุดัน ชอบต่อสู้

สายทางสามล้อไทย
บนสายทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมาย "สามล้อ" เป็นวิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป

เงินตราโบราณ
เงินแท่งและเงินก้อน มีรูปลักษณ์ต่างๆกัน เช่น รูปเรือสำเภา อานม้า ขนมครก ฯลฯ เป็นเงินตราที่จีนนำมาใช้ ในอาณาจักรล้านนาไทย

ทิวธงมงคลชัย
นับแต่โบราณกาล ธงเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่สื่อด้วยสัสัน ลวดลาย อันปรากฎบนผืนผ้าหรือกระดาษ อีกทั้งยังใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ในงานรื่นเริง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

บ้านเชียง
บ้านเชียง เศษซากชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีบนผืนแผ่นดินไทย ที่หลงเหลือจากการปล้นอดีต

สมบัติผู้ดี
คำว่า ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดี ทั้งทางกาย วาจา และความคิด คือทำดี พูดดี คิดดี

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม จังหวัดนครพนม
วิถีชีวิตของชาวไทยญ้อ   ลักษณะนิสัยใจคอของไทยญ้อส่วนมากที่สุดคือ ซื่อสัตย์  สุจริต  รักสงบ  มีความสามัคคีมั่น  ไม่ว่าจะมีอะไรเช่นการทำบุญ  การปลูกบ้าน

สื่อเสียงไทย
รูป รส กลิ่น เสียง คือสัมผัสแห่งโลกภายนอกที่ปลุกเร้าร้อยเรียงจิตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ภายในจิตใจมนุษย์

พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
หรือ พระพิพัฒน์สัจจา คือ พระราชพิธีศรีสัจปานกาล คำว่า "ปานะ" แปลว่า "เครื่องดื่ม" หรือ "น้ำสำหรับดื่ม"

เทพเจ้ากรีก
ตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณ

โต๊ะหมู่บูชา
ศิลปะการจัดวางเครื่องสักการะบูชา ในพีธีกรรมต่างๆ ตามคติความเชื่อ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แบบพุทธๆ

ละครดึกดำบรรพ์
ละครดึกดำบรรพ์แสดงครั้งแรกปี พ.ศ. 2442  เนื่องในโอกาสต้นรับเจ้าชายเฮนรี  พระอนุชาสมเด็จพระเจ้ากรุงปรัสเซีย

มหัศจรรย์แห่งน้ำ
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งแก่มวลมนุษย์ น้ำมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย และมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลบนโลกใบนี้

"น้ำ" พิธีกรรมและความเชื่อ
น้ำ เป็นเครื่องชำระล้างสิ่งสกปรกและมลทิน ถือกันว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์

แมวไทย
เก้าแต้ม ตามตำราสมุดข่อยโบราณ จะกำหนดตำแหน่งแต้มไว้ตายตัว โดยที่แต้มจะต้องเป็นสีดำ บนพื้นขาว แต่ในปัจจุบันอนุโลมในเรื่องของตำแหน่ง

การละเล่นไทย
การละเล่นของเด็กไทยในอดีต ทั้งที่เล่นกลางแจ้งและในร่ม โดยส่วนใหญ่เลียนแบบจากการทำงานและอาชีพของผู้ใหญ่ หรือคิดการละเล่นใหม่ๆ เพื่อแข่งขันในหมู่เพื่อนกันเองโดยเฉพาะ

ขนมไทย
มะพร้าวแก้ว ส่วนผสม : มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น น้ำตาลทรายขาว น้ำลอยมะลิ สีผสมอาหารตามต้องการ

บายศรี
บายศรีเทพ ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ สำหรับบวงสรวง เทพ พรหม เทวาอารักษ์ ประกอบด้วยตัวบายศรี 9 ชั้น ทั้งหมด 8 ตัว ประดับพานด้วยดอกดาวเรือง

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
ในการทำพิธีมงคลทำขวัญเดือนนี้ ผู้จัดทำต้องเอาวัน เดือน ปีเกิดของเด็กผู้นั้นไปให้โหรคำนวณ หาฤกษ์ยามที่จะจัดทำเสียก่อน จากนั้นก็เตรียมจัดสถานที่

ประเพณีและอารยธรรมไทย
ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมา ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาล

วัฒนธรรมและประเพณีไทย
การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมขึ้นมาย่อมต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มมีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มให้อยู่ในขอบเขตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข

มรดกทางวัฒนธรรมไทย
ความเป็นไทยที่ควรจะสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ชั่วลูกชั่วหลาน

ประเพณีให้ทานไฟ
การให้ทานไฟ เป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนคร ศรีธรรมราช ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

เครื่องแขวนไทย
เรียงร้อยหัตถศิลป์ สร้างสรรค์งานสวยด้วยความประณีตบรรจง ละเมียดละไม ดื่มด่ำความเป็นไทยที่นับวันจะหมดไป

พรรณไม้ไทย
ตามมงคลความเชื่อของคนไทย ถ้าผู้ใดปรารถนาจะปลูกต้นไม้ให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้เกิดสิริมงคลแก่บ้านเรือน ท่านให้ปลูกต้นไม้ต่างๆ ตามทิศที่กำหนดจะเป็นมงคล

ประเพณีลอยกระทง
วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยส่วนใหญ่ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือเดือนยี่ (เดือนที่ 2)

ภาษาบาลี
ภาษาบาลี หรือภาษามคธ เป็นภาษาของชาวชมพูทวีป ปัจจุบันนี้เรียกว่า อินเดีย

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม จังหวัดนครพนม
ไทยญ้อส่วนใหญ่ได้อพยพ มาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไชยบุรี  ปากน้ำสงครามริมฝั่งแม่น้ำโขง (ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน)

หาบเร่ สายป่านชีวิตไทย
กำเนิดของหาบเร่ไม่ปรากฎเป็นหลักฐานที่แน่ชัด หากได้ผูกพันกับชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ เป็นสายป่านเพื่อการดำเนินชีวิตที่สืบทอดต่อกันมา

คชลักษณศาสตร์
เพดานขาว คือ มีเพดานปากขาวดุจเนื้อในของเผือกมัน หากจะดำหรือแดงก็ค่อนข้างขาวเสมอกัน

วัฒนธรรม
วัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์

วัฒนธรรมกับระบบความเชื่อในสังคมไทย
ะบบความเชื่อ ย่อมรวมถึงศาสนา และความเชื่อในลัทธิต่างๆ ศาสนา ในความหมายกว้าง ๆ คือการบวงสรวงบูชาหรือการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture)
“การเรียนรู้” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกคน ตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อทุกองค์กร

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารตามแนววิถีชีวิตมุสลิม
วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารเป็นไปตามแนววิถีชีวิตมุสลิม เนื่องจากปัตตานีมีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่

อารยธรรมกรีกโบราณ
มิโนส เป็นกษัตริย์ของเกาะครีต เป็นลูกของพระเจ้าเซอุส (Zeus) และพระนางยุโรป (Europe) มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์เป็นรูปวัว

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
พวกสุเมเรียน มาจากไหนไม่มีหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานกันว่ามาจากทางตะวันออก อาจเป็นพวกเดียวกับกลุ่มชนที่สร้างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

ประวัติศาสตร์อียิปต์
อียิปต์ ตามความหมายที่เฮโรดอท นักเดินทางชาวกรีกให้ไว้ หมายถึง ของขวัญจากแม่น้ำไนล์

ตะเกียบ
จากหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ตะเกียบไม่ใช่เครื่องใช้ประกอบในการกินอาหารของชาวไทย และลาว เนื่องจากว่า ไทยไม่ได้รับเอาตะเกียบเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมการกินเหมือนกับช้อนและส้อม

อารยธรรมจีน
อารยธรรมจีนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ลุ่มแม่น้ำฮวงโห คือที่ราบตอนปลายของแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำแยงซีเกียง อารยธรรมจีนเจริญโดยได้รับอิทธิพลจากภายนอกน้อยเพราะทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก

ประเพณีชักพระ
ลากพระหรือชักพระ เป็นประเพณีเนื่องในพุทธศาสนากระทำหลังจากวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา 1 วัน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

เชงเม้ง
ชาวจีนเชื่อว่า ความเจริญรุ่งเรืองของลูกหลานขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของบ้านหรือตำแหน่งหลุมฝังศพของคนตาย

ช้างไทย
ความสัมพันธ์ของคนกับช้าง ได้ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของศิลปกรรมไทย ในหลากหลายรูปแบบดังปรากฎให้เห็นทั้งจากลวดลายประดับในสถาปัตยกรรม

สืบสานตาลปัตรพัดรองงานศิลป์
ทุกวันนี้คนไทยทั่วไปมักเข้าใจว่า พัดที่ทำจากใบตาลมีแต่เฉพาะตาลปัตร ซึ่งพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แท้จริงในอดีต พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น

สังคโลก
สังคโลก เป็นชื่อของเครื่องปั้นดินเผา ที่มาจากแหล่งเตาผลิตบริเวณอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย