ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


ประเพณีของชาวเขาเผ่าลัวะ
ก่อนที่พวกมอญจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เขตลุ่มน้ำแม่ปิง บรรพบุรุษของพวกละว้า ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ละว้าหรือคนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลัวะ” นั้น เป็นกลุ่มออสโตรนีเซียน และเรียกตัวเองว่าละเวียะ

ประเพณีรำมอญ จังหวัดปทุมธานี
พิธีรำผี ถือเป็นพิธีกรรมทางครอบครัว มีสาเหตุมาจากการผิดผี คือ เมื่อมีคนเข้ามาพักที่บ้านและเจ้าของบ้านเกิดเจ็บป่วยในระหว่างนั้น

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น หมายถึง ประเพณีนิติธรรมและพิธีต่าง ๆ ที่ได้รับช่วงปฏิบัติติดต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเป็นลำดับ

การละเล่นไทย สร้างเสริมคุณธรรม
การละเล่นในประเทศไทย มีหลักฐานอ้างอิงถึงน้อยมาก ในสมัยกรุงสุโขทัยการเล่นที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การแข่งขันชักว่าวหง่าว พนันทายบุตรในครรภ์ โคชนโคเกวียน และการวิ่งรอบธงคลีช้างคลีม้าคลีคน

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
ในรอบปีปฏิทินหลวงหนึ่งๆ ได้กำหนดวันพระราชพิธีและรัฐพิธีไว้ บางพระราชพิธี หรือรัฐพิธี จะกำหนดวันที่และเดือนไว้แน่นอน

อักษรไทย
ก.ไก่ เป็นสัตว์ตื่นเช้าที่สุด เลย ให้มาเป็นอักษร ตัวแรก เพื่อ เตือนให้คนไทย ขยัน

ชนเผ่าเยอ
เยอ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน มีเพียงบ้างคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน

อารยธรรม
คำว่า อารยธรรม มีความหมายตามศัพท์ว่า เจริญงอกงาม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า civilization มาจากคำภาษาละตินว่า civilis

มโนห์รา
“มโนห์รา” หรือ “โนรา” ตามความเข้าใจของคนทั่วไปหมายถึง มหรสพพื้นบ้านที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมแพร่หลายในท้องถิ่นทางภาคใต้มาแต่อดีต

ตำนานมังกร
"มังกร" นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน แม้ว่ามังกรจะมีการกล่าวถึง ว่าเป็นสัตว์เทพในนิยายและตำนานของหลากหลายชาติ

เทศกาลของอินเดีย
เทศกาล โฮลี่ (Holi)
เทศกาล นวราตรี (Navarati)
เทศกาล Diwali ,dipawali
เทศกาล ปาคี (Palkhi)
เทศกาล โอนัม (Onam)
เทศกาล รักคี (Rakee, ruksha)
เทศกาล พระคเณศวร ( Ganpati festival)
เทศกาล ไหว้พระที่พุทธคยา
เทศกาล ปงกอล (Pongal festival)

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ประเพณีที่คนในสังคม หรือชุมชนปฏิบัติร่วมกัน ชาวปทุมธานีส่วนใหญ่มีชีวิต ความเป็นอยู่ค่อนข้างเรียบง่าย ผูกพันกับศาสนา และมีประเพณีเก่าแก่

นิทานพื้นบ้าน
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่มีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไปของคนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยและทุกถิ่น

มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป
อาหารยุโรปเต็มชุดจะถูกนำมาเสิร์ฟทีละอย่าง ๆ ตามลำดับ, ส่วนการทานนั้นก็จะทานทีละอย่าง ๆ ตามลำดับจนจบ

วัฒนธรรมตะเกียบ
วัฒนธรรมในการกินอาหาร ของแต่ละชนชาติ มีความแตกต่างกัน ชาวยุโรปและอเมริกัน ใช้มีด และช้อนในการกินอาหาร

มารยาทการฟัง
การฟังช่วยให้มีความรู้และสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นผู้ทันโลกและทันเหตุการณ์เพราะฟังมากย่อมรู้มาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นนักปราชญ์หรือผู้เป็นพหูสูต

ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยบ้านตรึม
ความเชื่อ วัฒนธรรมการแต่งกาย ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ อุดมการณ์ และการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มชาติพันธุ์กูย

เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรี คือ เครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงเป็น ทำนองและใช้บรรเลงเป็นเพลงได้ เครื่องดนตรีแต่ละชนิด อาจมี ระดับเสียงที่ตายตัว หรือปรับเสียงได้ตามมาตรฐาน

ลีลากีฬาสัตว์
สัตว์แต่ละชนิดต่างมีนิสัยซึ่งเป็นธรรมชาติเฉพาะตน แตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ บ้างแข็งแกร่ง ดุดัน ชอบต่อสู้

สายทางสามล้อไทย
บนสายทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมาย "สามล้อ" เป็นวิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป

เงินตราโบราณ
เงินแท่งและเงินก้อน มีรูปลักษณ์ต่างๆกัน เช่น รูปเรือสำเภา อานม้า ขนมครก ฯลฯ เป็นเงินตราที่จีนนำมาใช้ ในอาณาจักรล้านนาไทย

ทิวธงมงคลชัย
นับแต่โบราณกาล ธงเป็นสัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่สื่อด้วยสัสัน ลวดลาย อันปรากฎบนผืนผ้าหรือกระดาษ อีกทั้งยังใช้ประดับตกแต่งสถานที่ ในงานรื่นเริง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ สำหรับพระราชทานฝ่ายหน้า

บ้านเชียง
บ้านเชียง เศษซากชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีบนผืนแผ่นดินไทย ที่หลงเหลือจากการปล้นอดีต

สมบัติผู้ดี
คำว่า ผู้ดี หมายถึงบุคคลผู้มีความประพฤติดี ทั้งทางกาย วาจา และความคิด คือทำดี พูดดี คิดดี

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม จังหวัดนครพนม
วิถีชีวิตของชาวไทยญ้อ   ลักษณะนิสัยใจคอของไทยญ้อส่วนมากที่สุดคือ ซื่อสัตย์  สุจริต  รักสงบ  มีความสามัคคีมั่น  ไม่ว่าจะมีอะไรเช่นการทำบุญ  การปลูกบ้าน

สื่อเสียงไทย
รูป รส กลิ่น เสียง คือสัมผัสแห่งโลกภายนอกที่ปลุกเร้าร้อยเรียงจิตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ภายในจิตใจมนุษย์

พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
หรือ พระพิพัฒน์สัจจา คือ พระราชพิธีศรีสัจปานกาล คำว่า "ปานะ" แปลว่า "เครื่องดื่ม" หรือ "น้ำสำหรับดื่ม"

เทพเจ้ากรีก
ตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาในกรีซโบราณ

โต๊ะหมู่บูชา
ศิลปะการจัดวางเครื่องสักการะบูชาในพีธีกรรมต่างๆ ตามคติความเชื่อ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แบบพุทธๆ

ละครดึกดำบรรพ์
ละครดึกดำบรรพ์แสดงครั้งแรกปี พ.ศ. 2442  เนื่องในโอกาสต้นรับเจ้าชายเฮนรี  พระอนุชาสมเด็จพระเจ้ากรุงปรัสเซีย

มหัศจรรย์แห่งน้ำ
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งแก่มวลมนุษย์ น้ำมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย และมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลบนโลกใบนี้

"น้ำ" พิธีกรรมและความเชื่อ
น้ำ เป็นเครื่องชำระล้างสิ่งสกปรกและมลทิน ถือกันว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์

แมวไทย
เก้าแต้ม ตามตำราสมุดข่อยโบราณ จะกำหนดตำแหน่งแต้มไว้ตายตัว โดยที่แต้มจะต้องเป็นสีดำ บนพื้นขาว แต่ในปัจจุบันอนุโลมในเรื่องของตำแหน่ง

การละเล่นไทย
การละเล่นของเด็กไทยในอดีต ทั้งที่เล่นกลางแจ้งและในร่ม โดยส่วนใหญ่เลียนแบบจากการทำงานและอาชีพของผู้ใหญ่ หรือคิดการละเล่นใหม่ๆ เพื่อแข่งขันในหมู่เพื่อนกันเองโดยเฉพาะ

ขนมไทย
มะพร้าวแก้ว ส่วนผสม :มะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้น น้ำตาลทรายขาวน้ำลอยมะลิสีผสมอาหารตามต้องการ

บายศรี
บายศรีเทพ ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ สำหรับบวงสรวง เทพ พรหม เทวาอารักษ์ ประกอบด้วยตัวบายศรี 9 ชั้น ทั้งหมด 8 ตัว ประดับพานด้วยดอกดาวเรือง

ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
ในการทำพิธีมงคลทำขวัญเดือนนี้ ผู้จัดทำต้องเอาวัน เดือน ปีเกิดของเด็กผู้นั้นไปให้โหรคำนวณ หาฤกษ์ยามที่จะจัดทำเสียก่อน จากนั้นก็เตรียมจัดสถานที่

ประเพณีและอารยธรรมไทย
ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมา ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาล

วัฒนธรรมและประเพณีไทย
การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมขึ้นมาย่อมต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มมีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มให้อยู่ในขอบเขตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข

มรดกทางวัฒนธรรมไทย
ความเป็นไทยที่ควรจะสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ชั่วลูกชั่วหลาน

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย