ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม (1)

» หน้าถัดไป

ประเพณีผีกระจาด – ผีคุ้มครองเด็ก
ประเพณีทำบุญผีกระจาด เป็นประเพณีของครอบครัวที่นับถือผีกระจาด แม้จะแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นๆ แต่ความเชื่อถือและการนับถือผีกระจาดยังคงอยู่

ประเพณีปีใหม่ชาวอาข่า (ต๊า-ท๊อง-พ้า-เออ)
“ต๊า ท๊อง พ้า เออ” ซึ่งก็แปลออกเป็นความหมายว่า “พิธีปีใหม่” หรือประเพณีปีใหม่

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ชาวบ้านในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียง เชื่อกันว่าในชั่วชีวิตของตนต้องขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่อที่ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้ง ซึ่งมีปราสาทหินเขาพนมรุ้งเป็นที่สถิตของเทพเจ้า

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่สำคัญในจังหวัดลำพูน
ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย
ประเพณีปอยหลวง
ประเพณีการฟังเทศน์มหาชาติหรือประเพณีตั้งธรรมหลวง
ประเพณีต๋านก๋วยสลาก
ประเพณีการทานสลากย้อม
ประเพณีขึ้นดอยขะม้อ
ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ (เลี้ยงผีฝาย)

อังกะลุง
เหมาะกับทุกท่านที่สนใจจะเริ่มฝึกปฏิบัติอังกะลุง หรือเหมาะสำหรับเป็นคู่มือของครูดนตรีที่จะนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบรรเลงอังกะลุง

อารยธรรม
อารยธรรม โดยทั่วไปอาจหมายถึงความเจริญทางวัฒนธรรม แต่สำหรับทางด้านประวัติศาสตร์ อารยธรรม อาจหมายถึงการศึกษาความซับซ้อนของระบบสังคม เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในระบบสังคมนั้นๆ

เพลงพื้นบ้าน
เพลงที่แพร่หลายในแต่ละชุมชน มีเนื้อร้องทำนองเป็นสมบัติของชุมชนโดยปัจเจกบุคคล หรือสังคมสร้างขึ้น และสมาชิกในชุมชนยอมรับร่วมกันว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน

วันพืชมงคล
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร

โคมประทีป - พุทธบูชา
พุ่มบนใช้กลีบกุหลาบชมพู แดง และบานบุรี รัดด้วยซีดดอกพุด พุ่มล่างเย็บแบบตรงๆรูปพระด้วยกุหลาบเหลือง แดง

"บ้าน"มรดกทางวัฒนธรรม
ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมี "บ้าน" เป็นจุดเริ่มต้น จากรูปทรงแห่งอดีตจนถึงปัจจุบัน "บ้าน" เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญยิ่งในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนแต่ละพวก แต่ละถิ่นฐาน

ประวัติเครื่องแต่งกาย
ว่าด้วยการทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการแต่ง กายของมนุษย์และเผ่าพันธุ์โดยอาศัยหลักฐานจากประวัติศาสตร์และวรรณคดีเป็นเครื่องมือใน การรับรู้และเข้าใจ อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงสภาพของการดำรงชีวิตมนุษย์ในยุคนั้น ๆ

รำวงมาตรฐาน
การรำวงมาตรฐานเป็นการรำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยการดูแลของกรมศิลปากรร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ช่วยกันจัดทาขึ้น เพื่อให้เป็นแบบแผนในการใช้ท่ารำให้งดงามถูกต้องตามหลักนาฎศิลป์ไทย

ประเพณีแข่งลูกหนูของชาวรามัญ จังหวัดนนทบุรี
ลูกหนู เป็นประเพณีการละเล่นเก่าแก่ของชาวรามัญ ในงานฌาปนกิจศพของพระสงฆ์ชาวรามัญ

ตานก๋วยสลาก
ตานก๋วยสลาก ตานสลาก  กิ๋นข้าวสลาก กิ๋นก๋วยสลากหรือกิ๋นสลาก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถิ่นล้านนา ที่มักมีการเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับวันออกพรรษา ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งย่อมาจาก "เทโวโรหนะ" หมายถึง การเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การเล่นคอนของไทยโซ่ง
การเล่นคอน ภาษาโซ่งเรียกว่า “อิ้นก้อน” เป็นประเพณีของหนุ่มสาวโดยเฉพาะมีการละเล่นโยนลูกช่วงและร่ายรำตามจังหวะเพลงแคนและกลอง

ประเพณีแต่งงานไททรงดำ
ชายหนุ่มหญิงสาวชาวโซ่งเมื่อมีความรักใคร่ชอบพอกันถึงขั้นจะแต่งงาน กันแล้ว ฝ่ายชายจะส่งผู้ใหญ่ไปเจรจา เรียกว่า “โอ้โลม”บางครั้งเรียก “ไปเจ๊าะ”

ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีไหลเรือไฟ บางทีเรียกว่า “ลอยเรือไฟ” หรือ “ล่องเรือไฟ “หรือ “ปล่อยเรือไฟ” เป็น พิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่นิยมทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่

ประเพณีในเกาะเกร็ด
ในเกาะเกร็ดมีคนมอญอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากพอสมควร คนมอญจึงนำประเพณีและความเชื่อต่างๆมาจากเมืองมอญด้วย ประเพณีจึงมีหลากหลายและแตกต่างไปจากประเพณีไทย

ประเพณีเล่นเพลงปรบไก่ขอฝน จังหวัดเพชรบุรี
ารขอฝนที่แปลกกว่าถิ่นอื่นก็คือ การขอฝนด้วยการเล่นเพลงปรบไก่ ที่ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จัดหวัดเพชรบุรี

ประเพณีโกนผมไฟ จังหวัดราชบุรี
“ผมไฟ” คือผมของเด็กแรกเกิดที่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เหตุที่เรียกว่า “ผมไฟ” เนื่องจากในสมัยก่อนตามชนบทมีแต่หมอตำแยตามหมู่บ้านเป็นหมอผู้ทำคลอด เมื่อคลอดออกมาแม่ต้องอยู่บนแคร่ข้างเตาไฟเรียกว่า “อยู่ไฟ”

ประเพณีพระแข จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเพณีนี้ถือ ปฏิบัติกันมาช้านาน เข้าใจว่าชาวจังหวัดสุพรรณบุรีคงจะได้รับคตินิยมแบบนี้มาจากกัมพูชา

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสำคัญในจังหวัดลำพูน
พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน เป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจำนวน 8 แห่งของประเทศไทย เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชพระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป

รำโทน
รำโทนเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ยังมีการแสดงอยู่ในจังหวัดลพบุรี เริ่มมีการแสดงตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบแน่ชัด แต่มีการแสดงแพร่หลายทั่วไปที่จังหวัดลพบุรีในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

ประวัติมโนราห์
ประวัติมโนราห์ (เล่าจาก อาจารย์เจิม เศรษฐ์ณรงค์)

ประวัติศาสตร์ของหมวก
หมวก ลักษณะเป็นคำนาม หมายถึง เครื่องสวมศีรษะมีรูปต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝน

หนังตะลุง
หนังตะลุงเป็นศิลปการแสดงอย่างหนึ่งของชาวปักษ์ใต้ มีทั้งบทพากย์และบทเจรจา ส่วนมากใช้กลอนตลาด เดิมทีเดียวเล่นเรื่องรามเกียรติ์เป็นพื้น

วันกองทัพไทย
สาเหตุที่กำหนดให้ วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทยนั้น เนื่องจากเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมทัพไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อ สมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า

แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
มารยาทในอริยาบทต่าง ๆ ตามแบบวัฒนธรรมไทย มีแบบเฉพาะที่พึงปฏิบัติทั้งในเวลาศาสนพิธีและพิธีอื่น

เพลงไทย
เพลงไทยมีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมธรรมชาติที่งดงามให้คติชีวิต แสดงความรักห่วงหาอาวรณ์

ประเพณีลอยกระทงสาย
ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นประเพณีเฉพาะท้องถิ่นของชาวจังหวัดตาก ซึ่งโดยทั่วไปการลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ประเพณีของชาวเขาเผ่าลัวะ
ก่อนที่พวกมอญจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เขตลุ่มน้ำแม่ปิง บรรพบุรุษของพวกละว้า ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว ละว้าหรือคนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลัวะ” นั้น เป็นกลุ่มออสโตรนีเซียน และเรียกตัวเองว่าละเวียะ

ประเพณีรำมอญ จังหวัดปทุมธานี
พิธีรำผี ถือเป็นพิธีกรรมทางครอบครัว มีสาเหตุมาจากการผิดผี คือ เมื่อมีคนเข้ามาพักที่บ้านและเจ้าของบ้านเกิดเจ็บป่วยในระหว่างนั้น

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น หมายถึง ประเพณีนิติธรรมและพิธีต่าง ๆ ที่ได้รับช่วงปฏิบัติติดต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเป็นลำดับ

การละเล่นไทย สร้างเสริมคุณธรรม
การละเล่นในประเทศไทย มีหลักฐานอ้างอิงถึงน้อยมาก ในสมัยกรุงสุโขทัยการเล่นที่มีการกล่าวถึง ได้แก่ การแข่งขันชักว่าวหง่าว พนันทายบุตรในครรภ์ โคชนโคเกวียน และการวิ่งรอบธงคลีช้างคลีม้าคลีคน

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี
ในรอบปีปฏิทินหลวงหนึ่งๆ ได้กำหนดวันพระราชพิธีและรัฐพิธีไว้ บางพระราชพิธี หรือรัฐพิธี จะกำหนดวันที่และเดือนไว้แน่นอน

อักษรไทย
ก.ไก่ เป็นสัตว์ตื่นเช้าที่สุด เลย ให้มาเป็นอักษร ตัวแรก เพื่อ เตือนให้คนไทย ขยัน

ชนเผ่าเยอ
เยอ เป็นชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ของจังหวัดศรีสะเกษ จัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย (กวย,ส่วย) มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน มีเพียงบ้างคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน

อารยธรรม
คำว่า อารยธรรม มีความหมายตามศัพท์ว่า เจริญงอกงาม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า civilization มาจากคำภาษาละตินว่า civilis

มโนห์รา
“มโนห์รา” หรือ “โนรา” ตามความเข้าใจของคนทั่วไปหมายถึง มหรสพพื้นบ้านที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมแพร่หลายในท้องถิ่นทางภาคใต้มาแต่อดีต

ตำนานมังกร
"มังกร" นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน แม้ว่ามังกรจะมีการกล่าวถึง ว่าเป็นสัตว์เทพในนิยายและตำนานของหลากหลายชาติ

เทศกาลของอินเดีย
เทศกาล โฮลี่ (Holi)
เทศกาล นวราตรี (Navarati)
เทศกาล Diwali ,dipawali
เทศกาล ปาคี (Palkhi)
เทศกาล โอนัม (Onam)
เทศกาล รักคี (Rakee, ruksha)
เทศกาล พระคเณศวร ( Ganpati festival)
เทศกาล ไหว้พระที่พุทธคยา
เทศกาล ปงกอล (Pongal festival)

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
ประเพณีที่คนในสังคม หรือชุมชนปฏิบัติร่วมกัน ชาวปทุมธานีส่วนใหญ่มีชีวิต ความเป็นอยู่ค่อนข้างเรียบง่าย ผูกพันกับศาสนา และมีประเพณีเก่าแก่

นิทานพื้นบ้าน
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่มีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไปของคนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยและทุกถิ่น

มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป
อาหารยุโรปเต็มชุดจะถูกนำมาเสิร์ฟทีละอย่าง ๆ ตามลำดับ, ส่วนการทานนั้นก็จะทานทีละอย่าง ๆ ตามลำดับจนจบ

วัฒนธรรมตะเกียบ
วัฒนธรรมในการกินอาหาร ของแต่ละชนชาติ มีความแตกต่างกัน ชาวยุโรปและอเมริกัน ใช้มีด และช้อนในการกินอาหาร

มารยาทการฟัง
การฟังช่วยให้มีความรู้และสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นผู้ทันโลกและทันเหตุการณ์เพราะฟังมากย่อมรู้มาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นนักปราชญ์หรือผู้เป็นพหูสูต

ความเชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยบ้านตรึม
ความเชื่อ วัฒนธรรมการแต่งกาย ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ อุดมการณ์ และการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มชาติพันธุ์กูย

เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรี คือ เครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงเป็น ทำนองและใช้บรรเลงเป็นเพลงได้ เครื่องดนตรีแต่ละชนิด อาจมี ระดับเสียงที่ตายตัว หรือปรับเสียงได้ตามมาตรฐาน

» หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย