สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (4)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ระบอบเผด็จการ
แนวความคิดนี้เชื่อว่ารัฐเป็นเสมือนพระเจ้าทีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดี ความถูกต้อง และความยุติธรรม รัฐจะเป็นผู้ถ่ายทอดเอาความดีงามเหล่านี้ให้กับประชาชน

การควบคุมทางสังคม
สิ่งที่ทำให้สังคมเสื่อมทรามลงคือ ความเสื่อมของค่านิยมทางศีลธรรมและสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่นำ ไปสู่ความมีระเบียบในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสันนิบาตชาติ (The League of Nations) เมื่อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายใต้สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles)

สถานภาพและบทบาทของสตรีอินเดียในสมัยก่อนพุทธกาล
ในสมัยก่อนพุทธกาลนั้นสตรีอินเดียผ่านการพัฒนาหลายขั้นตอน ในสมัยพระเวทและสมัยอุปนิษัทสตรีชาวฮินดูก็ได้สร้างความสามารถทางปัญญาและความมีเสรีภาพทางจิตวิญญาณ

การพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

6 กบฏ
ภายหลังที่คณะรัฐประหาร ได้ยื่นคำขาดให้นายควงออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายใน 24 ชั่วโมง นายควงและคณะรัฐมนตรี เห็นว่าพวกคณะรัฐปรัหารเป็นกบฎให้จัดการตามกฎหมายและให้กระทำทุกอย่างในฐานะที่เป็นรัฐบาลชอบด้วยกฎหมาย

การศึกษาไทย
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์
การหยิบหลักการใดหลักการหนึ่งขึ้นมาเป็นข้ออ้าง เพื่อให้ใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา เป็นเรื่องที่มีนัยที่สำคัญต่อวงการวิชาชีพนั้นๆ

เศรษฐศาสตร์และการเมือง
เศรษฐศาสตร์และการเมือง (Economics and Politics) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์และการดำเนินการทางการเมือง

คู่มือ การป้องกันการฆ่าตัวตาย
ในความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ก็ย่อมมีช่วงเวลาของความอ่อนแอ อ่อนล้าในชีวิตอยู่บ้าง เพราะไม่มีใครที่อยู่อย่างปราศจากปัญหา

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก
รัฐธรรมนูญมีประวัติมายาวนาน แต่มีหลักฐานชัดเจนในประเทศอังกฤษ สมัยพระเจ้าจอห์น ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โหดร้าย และใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขต

ผู้นำ (Leader)
ผู้นำ คือ บุคคลที่มีความ สามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทำงานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ศิลปะศรัทธา ถวายพระมหากษัตริย์ไทย
ประเทศไทย มีประวัติศาสตร์การปกครองที่ยาวนาน โดยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ แต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งทรงนำบ้านเมืองสู่ความรุ่งเรืองสถาพร และมีความเป็นเอกราช ตราบเท่าทุกวันนี้

กษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อสังคม และต่อการสืบทอดวัฒนธรรมของประชาชนชาวไทย

คิด สร้าง ทำ เพื่อวันหน้า
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กะเหรี่ยง
“ กะเหรี่ยง” เป็นชื่อที่คนทั่วไปใช้เรียกกลุ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง ที่อาศัยอยู่หนาแน่นในเขตบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ชื่อว่า “กะเหรี่ยง” แปลความ หมายถึง “ดึกดำบรรพ์”

มนุษยชาติ
ความเป็นมนุษย์นิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

สิทธิมนุษยชน
นอกจากสิทธิตามธรรมชาติ อย่างเช่นการหายใจ การคิด เป็นต้นแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ คนอย่างเราๆท่านๆควรจะรู้เอาไว้บ้างเหมือนกัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
วิวัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เกิดเริ่มแรกในนครรัฐเอเธนส์ สมัยกรีกโบราณ และหยุดชะงักไปพร้อมกับการล่มสลายของนครรัฐเอเธนส์

คำประกาศแห่งความเสมอภาค
ภูติผีแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ มหาอำนาจแห่งยุโรป ที่เก่าแก่ ได้ร่วมผนึกกำลังพันธมิตร อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขับไล่ ภูติผีตัวนี้ สันตปาปา และพระเจ้าซาร์ เมตตานิค และไกเซอร์ เพรนซ์ ราดิกัล และตำรวจลับ เยอรมัน มีพรรคฝ่ายค้านที่ใดบ้าง ที่ไม่ถูกใส่ไคล้ ว่าเป็นคอมมิวนิสต์

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
สหประชาชาติได้ประกาศในปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการดูแล และการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

วิถีคิด วิถีเชื่อแบบตะวันออก-ตะวันตก
โลกของเราได้ถูกแบ่งขั้วกันไปตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง เป็นโลกตะวันออก โลกตะวันตก และด้วยอาศัยเกณฑ์แบ่งนี้ ยังได้แบ่งกระแสหรือวิถีแห่งความคิดและความเชื่อที่เกิดขึ้นในถิ่นนั้นๆ

จรรยาบรรณนักบัญชีตามวิถีพุทธ
การบัญชี(Accounting) เป็นศิลปะของการจดบันทึกรายการ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินไว้ในรูปแบบของเงินตรา

พลังแผ่นดิน
พระคือกำลังของแผ่นดิน สืบชีวินสืบยุคสืบสมัย ธำรงศักดิ์ ธำรงธรรม ธำรงไทย ธำรงแผ่นดินไว้ให้ธำรง

รู้ค่า รู้ชีวิต
จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ชีวิตกับการแสวงหาความงามอันแท้จริง
ในชีวิตมนุษย์สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคือความเชื่อ ความศรัทธาหรือศาสนา แต่สำหรับสตริคแลนด์เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาคือศิลปะ

การเมืองการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
การพัฒนาทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยโดยการกระจายอำนาจจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นการสานต่อกิจการสุขาภิบาล ซึ่งเริ่มมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 5

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
อุปสงค์ คือ จำนวนสินค้าและบริการที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ ณ ระดับราคาต่าง ๆ หรือ ณ ระดับรายได้ต่าง ๆ หรือ ณ ระดับราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกคนของแจ๊ค เวลช์
งานทุกอย่างสำเร็จได้โดยคน คนจึงเป็นสินทรัพย์(asset)ที่สำคัญที่สุดขององค์กรที่จะทำให้องค์กรเติบโตเจริญก้าวหน้า

สังคมมนุษย์
สัตว์โลก เป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ตามลำพังได้โดยไม่ต้องอยู่รวมกันเป็นกุล่มก็ได้ เช่น จระเข้ แมว สุนัข แรด เป็นต้น

ความเป็นมาของมนุษย์
มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการมาจาก เอป (ape) ซึ่งเป็นกลุ่มไพรเมตชั้นสูง นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่ามนุษย์มีถิ่นกำเนิดในป่าเขตร้อน ในทวีปแอฟริกาตอนกลางและทวีปเอเชีย

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) หมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไป

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิ ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือแจกให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้ สิทธิดังกล่าวนี้มีความเป็นสากลและเป็นนิรันดร์

สังคมศึกษา
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่สำคัญในฐานพลเมืองดีของชาติ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ

วันสำคัญของไทย
วันสำคัญ คือ วันที่มีความสำคัญหรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันสำคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสังคมโลก
สภาพสังคมวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ส่วนใหญ่พบในประเทศจีน เป็นสังคมที่ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในหลักคำสอนของเต๋า,ขงจื้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1975 เป็นต้นมา

ระเบียบกรมปศุสัตว์
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือการทำลายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547

ภาวะโลกร้อนกับชีวิตพอเพียง
ปัญหาโลกร้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายเพราะบทบาทของบรรยากาศโลกคือการเอื้อให้กำเนิดสิ่งมีชีวิต

ความรู้เรื่องกฎหมาย
บรรดาคำสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใช้บังคับความประพฤติทั้งหลายของบุคคล อันเกี่ยวด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีความผิดและถูกลงโทษ

ครอบครัว
กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือทางการแต่งงานจำนวนหนึ่ง ที่ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่ภายในบ้านเรือนเดี่ยวกัน

สังฆาธิปไตย ระบอบการปกครองสงฆ์
ในสถานการณ์ปัจจุบันแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ได้ขยายสู่อาณาจักรต่าง ๆ ทุกรูปแบบไม่เว้นแม้แต่ในอาณาเขตของพุทธจักร หรือในศาสนจักร

วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
เมื่อมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาทำป่าไม้สักเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดปัญหาการแก่งแย่งกันขอเข้าทำป่าไม้ และมีการเสนอเงินกินเปล่าแก่เจ้านายเจ้าของป่าเป็นจำนวนมาก

ศาลเจ้าโต๊ะนิ
ศาลเจ้าโต๊ะนิถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพยกย่องต่อ โต๊ะนิรายาจาวัน ราชาผู้ที่ใช้ไสยศาสตร์ในการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน

สัตว์และมนุษย์
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์นั้นจะพิจารณาในเชิงสังคมวิทยา จะไม่พิจารณาในเชิงในเชิงมานุษยวิทยาซึ่งต้องศึกษาย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ้น

สาเหตุของการข่มขืน
แรงจูงใจที่ทำให้อยากข่มขืนนั้นมีหลายอย่าง ตั้งแต่กินเหล้าเข้าไปแล้วเกิดความกล้าจนลืมกลัว จนถึงถูกชักจูงให้ไปร่วมขบวนการข่มขืนเป็นหมู่โดยเพื่อนฝูงชวนไป

ดัชนีความสุขโลก
ดัชนีความสุขโลก(HPI : Happy Planet Index) ไม่ได้ต้องการจะบอกว่าประชากรสองแสนกว่าคนของวานูอาตูมีความสุขที่สุดในโลก

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย