สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ (1)

» หน้าถัดไป

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยไว้ได้ โดยกระทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. หลังจากประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
ปัญหานานัปการที่เกิดในประเทศไทยขณะนี้ ล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเองอย่างสลับซับซ้อน ทั้งนี้เพราะรากเหง้าของปัญหาไม่ใช่ความบกพร่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจแก้ไขได้เป็นเรื่องๆ ไป

ประชาคมโลก (Global Community)
มนุษย์ทั่วโลกได้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันนานนับหลายศตวรรษ ปัจจุบันความสัมพันธ์ในทุกๆด้านได้ทวีมากยิ่งขึ้น

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553
นางประนอม ทาแปง
นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์
นายควน ทวนยก
นายสมบัติ พลายน้อย
นายสุประวัติ ปัทมสูต
นายสุรชัย จันทิมาธร

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง
แนวความคิดทางการเมืองที่ใช้อ้างกันมากเพื่อการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางการเมืองในประเทศด้อยพัฒนา คือ แนวความคิดเรื่องการพัฒนาการเมือง (Political Development)

NGOs เอ็นจีโอ กับสังคมไทย
เอ็น จี โอ ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Non-governmental Organization (NGO) หมายความถึงกลุ่มคนกลุ่มใดก็ได้ที่รวมตัวกันประกอบกิจกรรมเพื่อส่วนรวม จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้

ยาเสพติดให้โทษ
มนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน บางชนิดก็ให้ทั้งคุณประโยชน์และโทษ บางชนิดก็มีแต่โทษภัยเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันมียาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในท้องตลาดมากกว่า 120 ชนิด

การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งย่อยได้หลายวิธี เช่น การแบ่งยุคตามลักษณะวัสดุที่มนุษย์นำมาใช้ทำเครื่องมือ

ประชาธิปไตย ประชาสิทธิ ประชาธรรม
เกิดขบวนการประชาชนซึ่งต่อรองกับฝ่ายบริหาร คือรัฐบาลและข้าราชการโดยตรง เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย และเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนมีบทบาทในการกำหนดนโยบายมากขึ้น

ศิลปะศาสตร์
ศิลปศาสตร์นั้นถือเป็นหลักสูตรแกนของ มหาวิทยาลัยในยุคกลาง คำว่า liberal ในคำว่า liberal arts นั้น มาจากศัพท์ภาษาละตินว่า liberalis หมายถึง "เหมาะแก่เสรีชน"

เงิน
มนุษย์ไม่สามารถผลิตสิ่งของที่ตนต้องการได้ทุกอย่าง จึงจำเป็นต้องเลือกผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนมีความต้องการ แล้วนำไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่บุคคลอื่นผลิตขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ต้องการ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ภาษาชวา-มลายูในภาษาไทย
ประเทศมาเลเซียซึ่งใช้ภาษาชวา-มลายู  มีอาณาเขตติดต่อกับภาคใต้ของประเทศไทย  มีความสัมพันธ์กันทางด้านประวัติสาสตร์มาเป็นเวลาช้านาน

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต จัดอยู่ภาษาอินเดีย-ยุโรป ซึ่งเป็นตระกูลภาษามีวิภัตติปัจจัยพวกอารยันได้เข้ามาในอินเดีย เมื่อประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริสตศักราช

คำขวัญ 76 จังหวัด ของประเทศไทย
ประจวบศีรีขันธ์ (ปข.) "เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สัปรด สวยสดหาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ"

ทฤษฎีเซลล์กระจกเงากับการพัฒนามนุษย์
ถ้าพ่อแม่เข้าใจเขาแล้วสามารถที่แสดงท่าทางที่แสดงถึงเจตนาได้ มันสามารถสื่อสารได้ ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้ เพราะเด็กแรกเกิดก็เรียนรู้แบบนี้

สตรีไทยทรงดำ อำนาจ และราชสำนักสยาม
เมื่อชาวไทยทรงดำไม่มีบทบาทความสำคัญที่จะแก้ปัญหาหรือรับมือกับชาวตะวันตกอย่างใด ความสำคัญก็มีอยู่ในระดับหนึ่ง คือ เป็นแค่ขุนนางที่ถูกแต่งตั้งเพื่อให้ปกครองกันเอง

วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย
การเมืองการปกครองไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 อยู่ในรูปแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก
ทฤษฎีว่าด้วยกิจกรรมของมนุษยชาติ ไม่อาจสั่งสมและพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ทฤษฎีเกิดขึ้นตามหลังประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจและการเงินโลก กับ ภาวะโลกร้อน
ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากกำลังตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน (global warming) กันเป็นอย่างมากเนื่องจากเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก

มานุษยวิทยา
มานุษยวิทยา (Anthropology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสปีซีส์หรือวงวารของมนุษย์โดยเฉพาะ วิชามานุษยวิทยาเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้เราเห็นมนุษยชาติทั่วโลก

สิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา

ค่านิยมทางเพศ
ผู้หญิงสามารถได้รับการศึกษาในระดับสูงๆ ได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในกรณีต่างๆ ได้ เนื่องจากได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดงพญาเย็น ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูก เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย

การเมืองคือสัจธรรมของชีวิต
ทุกสิ่งทุกอย่างหากรู้ความจริงได้ว่ามีคนเป็นเหตุของการปฏิบัติ และในมุมกลับย่อมได้รับผลจากการกระทำของตนเป็นวัฏจักร อันเป็นกลไกในกระบวนการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
เศรษฐกิจพอเพียง คือ กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

การเมืองการปกครอง
การเมืองย่อมเกี่ยวพันกับอำนาจ อำนาจทางการเมืองจะต้องแตกต่างจากอำนาจอื่น

กระบวนทัศน์ในแก้ปัญหาวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ในแง่ของปัจเจกบุคคล คนไทยย่อมประสบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานะของประเทศ ไม่ไว้ใจในข้าราชการและนักการเมือง ในการบริหารของคณะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ

สงครามเกาหลี
ตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ขอให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐเกาหลี ต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธ

สัมมาทิฏฐิทางการเมือง
ในวิถีชีวิตของคนไทย ได้มีการนำคำว่า สัมมาทิฏฐิ มาใช้แยกแยะความคิด ความเห็น ความเข้าใจ และความเชื่อในเรื่องต่างๆ

กฎบัตรสหประชาชาติ
เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมุ่งต่อจุดหมายปลายทางอันนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันอันมีผลจริงจังเพื่อการป้องกันและการขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ

พันธมิตร
คำว่า "พันธมิตร" โดนนัย แห่งความหมาย ที่เข้าใจ กันแต่เดิม หมายถึง การร่วมมือกัน ทางทหาร โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็น ที่เปิดเผย

การสื่อสาร : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์
คำว่า "Charisma" หรือ "ความสามารถพิเศษ" มาจากภาษากรีก หมายถึงบุคคลที่มีพรสวรรค์ที่สามารถทำงานได้สำเร็จ อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งยังสามารถทำนายเหตุการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ

วันรัฐธรรมนูญ
“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้คน สินค้า เงินตรา แรงงาน ความรู้ และข่าวสารข้อมูลเดินทางไปทั่วโลกได้อย่างอิสระและรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความรู้ของมนุษย์
มนุษย์คือมาตรการสำหรับทุกสิ่ง (Man is the measure of all things.) : ความรู้และความจริงเป็นอัตวิสัย โปรตากอรัสเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า “ความรู้” นั้นเป็นเพียงความเห็นหรือทัศนะของแต่ละคน

เซนต์เบอร์นาร์ด(Saint bernard)
เซนต์ เบอร์นาร์ด เป็นสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ซึ่งถูกค้นพบโดยนักบุญเซนต์ เบอร์นาร์ด เดอ เมนธอน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในชนบทของไทยเราแต่เดิมมานั้น มีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนอาศัยกันเป็นกลุ่มใน แต่ละกลุ่มก็มีหัวหน้าทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกลุ่มอย่างใกล้ชิด

ทำไมมุสลิมจึงร่วมพิธีกรรมไหว้ครูไม่ได้
ในสมัยก่อนเมื่อเด็กจะเข้าเรียนหนังสือมักจะนำไปฝากกับพระในวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู ที่ต้องนำไปฝากพระก็เพราะว่ายังไม่มีโรงเรียนอย่างทุกวันนี้

ประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ทุกครั้งที่สัตว์พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งรอดพ้นจากการสูญพันธุ์ ย่อมหมายถึงมรดกที่จะตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา

เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ
อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าวถึงเคล็ดลับแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้ราบรื่นไว้ว่า “มนุษย์ต้องรู้จักแสดงอารมณ์โกรธกับบุคคลที่ควรโกรธ ด้วยระดับความโกรธที่เหมาะสม ถูกเวลา ถูกวัตถุประสงค์ และถูกวิธี

เกิดมาทำไม
พระพุทธศาสนา ถือว่ามนุษย์-สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด (แดนเกิด) มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ความขัดแย้ง
ความขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกัน

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ศึกษาลักษณะการปกครองของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เพื่อเป็นแนวทางทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการปกครองของประเทศไทยในปัจจุบัน

ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม

มนุษย์
มนุษย์ได้พัฒนาตนเองผ่านยุคต่างๆ มากมาย มนุษย์สามารถเดินทางไปดวงจันทร์ได้เมื่อเกือบ 40 ปีมาแล้ว และกำลังมีแผนการเดินทางไปสู่ดวงดาวอื่นๆ อีก

อุดมการณ์และระบอบการเมือง
ผู้ปกครองมีอำนาจเหนือผู้อยู่ใต้การปกครอง การใช้อำนาจของผู้ปกครองเป็นไปโดยอำเภอใจ ไม่มีขอบเขตหรือการควบคุมจากภายนอก

ภาษามนุษย์
ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์

มนุษยชาติ
ในด้านพฤติกรรม ความเป็นมนุษย์นิยามด้วยการใช้ภาษา การจัดโครงสร้างสังคมอันซับซ้อนในรูปของกลุ่ม ชาติ รัฐ และสถาบัน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดทำขึ้นในรูปแบบของหนังสือให้เท่า เทียมกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ MERCOSUR (เมร์โกซูร์)
ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern Common Market) หรือ MERCOSUR เริ่มก่อร่างขึ้น โดยสนธิสัญญา Asunción ประเทศปารากวัย

การจัดองค์การ
ประเภทขององค์การ หากจำแนกโดยยึดโครงสร้าง แบ่งได้ 2 แบบ คือองค์การแบบเป็นทางการ และ องค์การแบบไม่เป็นทางการ

การฟอกเงิน (Money Laundering)
"การฟอกเงิน" (Money Laundering) คือ การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือทรัพย์สินที่ ได้มาจากากรกระทำความผิดมูลฐานให้กลายเป็นเงิน หรือทรัพย์สินที่ดูเสมือนหนึ่งว่าได้มาโดย ชอบด้วยกฎหมาย

ประชาธิปไตยกับการเมืองไทย
จากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขียนฉบับแรกได้ถูกร่างขึ้น

ระบบรัฐสภา (Parliamentary System)
การปกครองระบบรัฐสภา เป็นการปกครองที่เกิดขึ้นในศตวรรษที 17 ซึ่งเป็นผลมา จากการการช่วงชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาที่ประเทศอังกฤษ

สถาบันการเมือง
สถาบันทางการเมือง (Political Institution) นับเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการปกครองโดยตรงซึ่งมีมากมาย

สงครามมหาเอเซียบูรพา
อาณานิคมของชาติตะวันตกในเอเซียอาคเนย์ เห็นว่าไทยคงหลีกสงครามไปไม่พ้น จะต้องเตรียมสืบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของฝรั่งเศส ตามชายแดนในเขตเขมรและลาว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสืบราชการลับขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่างทหารและตำรวจ

วิกฤตศรัทธาผู้นำไทย
ผู้นำของประเทศควรจะมีบุคลิกลักษณะอย่างไร อะไรคือ ลักษณะที่พึงปรารถนาที่เชื่อกันว่าผู้นำจะต้องมี

อำนาจและการเมืองในองค์การ
ผู้บริหารหนึ่งในสามที่เชื่อว่าพฤติกรรมเชิงการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินเดือน ส่วนอีก 28 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการจ้างงาน

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
เหตุที่วัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ เพราะระบบของการเมืองบางระบบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง
การที่เราจะปฏิรูปประเทศเพื่อยุติวิกฤตและป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เราจึงต้องรู้สาเหตุของวิกฤตเสียก่อน และเราไม่อาจรู้สาเหตุของวิกฤตได้ ด้วยการพิจารณาข้อขัดแย้งในปัจจุบันเท่านั้น

วิถีโลก
การศึกษาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลก จะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นในโลก

นิยามความหมายของการเมือง
เหตุใดมนุษย์จึงต้องปกครองกัน ทำไมไม่ปล่อยให้มนุษย์อยู่กันเอง กระทั่งอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า การเมืองกับการปกครองเป็นเรื่องใกล้ตัว

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
การไปลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่ประชาชนของไทยรู้จักดีมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง

รัฐศาสตร์และการเมือง
สังคมศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม

ระบบประธานาธิบดี (Presidential System)
รูปแบบรัฐบาลระบบประธานาธิบดีเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก โดย ผู้นำ ของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ได้พัฒนาระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนี้ขึ้น

หลักธรรมาภิบาล
โดยแสดงผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ

กฎหมายมหาชน
นักปรัชญากฎหมายเชื่อว่า กฎหมายนั้นไม่ได้ทำหน้าที่หรือมีบทบาทในสังคมเหมือนกันเสมอไป กฎหมายบางประเภทกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือระหว่างรัฐกับบุคคล หรือระหว่างรัฐกับรัฐ

รายการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงนับเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารายการโทรทัศน์

ข้าว
“ข้าว” หมายถึงพืชประจำถิ่นที่เป็นอาหารหลักของชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายชาติ

สวัสดิการสังคม
ความสำคัญของงานสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย

ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ
ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ ได้มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งด้วยกัน นโยบายต่างประเทศไทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ได้เหินห่างจากสหรัฐอเมริกา โดยไทยได้ให้ความสำคัญกับการทูตรอบทิศทาง

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ
รัฐ หรือประเทศเป็นหน่วยการเมืองที่สำคัญที่สุด และเป็นส่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเมืองสมัยใหม่

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง
การทำแท้งเป็นปัญหาทางสังคมปัญหาหนึ่งที่ต้องรีบหาทางแก้ไข เป็นปัญหาที่พบได้ทุกสังคมและทุกยุคทุกสมัย ปัญหานี้ได้ถูกนำมาถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์และหาแนวทางแก้ไขกันอยู่เสมอ

วิถีชีวิตบรรพชนไทย
วิถีชีวิตของชาวเมืองที่มองเห็นอย่างง่าย ๆ ก็คือ ความยิ้มแย้มแจ่มใสและเอื้ออารีต่อผู้มาเยือน มีความผูกพันในหมู่เครือญาติที่อบอุ่น ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและมั่นคงในพระพุทธศาสนา

ความเป็นมาของแนวคิด ERP
แนวคิด ERP เริ่มในยุคปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกำเนิดเริ่มแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา

ประวัติศาสตร์สังคม
หากไม่มีนักประวัติศาสตร์ไปขุดค้นเอาข้อมูลจากบันทึกของคนร่วมสมัยในอดีตออกมา เราคงไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องแปลกๆที่แสนจะส่วนตัว

ตำนานหอยสังข์ (นิทานอินเดีย)
สังข์อสูรเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มาก สามารถเหาะเหินเดินอากาศและดำลงไปในมหาสมุทรเมืองบาดาลได้

ตำนานดอกกุหลาบ
เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว เคยมีการค้นพบฟอสซิลของกุหลาบใน รัฐโคโลราโด และ รัฐโอเรกอน

นันทนจิต (Leisure)
แนวทางสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านนันทนจิตศึกษา (Leisure Study) ในอนาคต

กระบวนทัศน์
ที่เป็นที่ยอมรับ อันมีนัยยะ ว่า เป็นตัวอย่าง สำหรับการทำซ้ำ อย่างไรก็ตาม สำหรับคูห์น กระบวนทัศน์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีนัยยะเพียงแค่การทำซ้ำ

แจ็ค รัสเซลล์ เทอร์เรีย
แจ็ค รัสเซลล์ได้มีการเพาะพันธุ์สายพันธุ์ขึ้นมาใหม่เมื่อต้นปี ค.ศ. 1800 ในประเทศอังกฤษโดยศาสนจารย์ Jack Russell

วัยรุ่น
บางคนให้ความหมายของ “วัยรุ่น” ว่าหมายถึง วัยที่ย่างเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ สามารถจะเป็นพ่อแม่คนได้

กฎหมาย
สังคมเป็นที่รวมของคนหมู่มาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางระเบียบหรือกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติของมนุษย์ในสังคมเพื่อให้มนุษย์ในสังคมสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เศรษฐศาสตร์มหภาค
ศรษฐศาสตร์ทำไมต้องมีคำต่อท้ายว่ามหภาค หรือจุลภาค ซึ่งถ้าหากจะพิจารณากันแล้วจะเห็นว่า การที่เราทำการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เราจะต้องศึกษาโดยแยกเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 2 แขนง

กฎอัยการศึก
กฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง” เป็นความหมายเฉพาะของ “กฎอัยการศึก”

ค่านิยม
ค่านิยม มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า “Value” และมาจากคำสองคำคือ “ค่า” “นิยม”เมื่อคำสองคำรวมกันแปลว่า การกำหนดคุณค่า

สาระน่ารู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่เด็กและเยาวชนควรรู้
ปัจจุบันในแต่ละปีมีสถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่ดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมาก จึงน่าเป็นห่วงเด็ก และเยาวชน

การสื่อสารระหว่างบุคคล
หลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือเพื่อความประทับใจร่วมกัน ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็นมิตรกัน เป็นหนทางที่นำไปสู่มิตรภาพ

ศาสตร์และศิลป์ทางการพูด
ผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร จำเป็นต้องจดจำคำคม และนำไปใช้ให้เหมาะสม ถูกกาลก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาได้

หลักการพูดในที่ชุมนุมชน
ดูเหมือนจะยังไม่มีใครเลย ประสบความสำเร็จในการพูดต่อที่ชุมนุมชน ทั้งๆที่ปราศจากความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ในขณะพูด

ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสาร
การพูดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กิจการต่าง ๆ สำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้มีความสามารถในการพูดจึงเป็นผู้มีอำนาจอยู่ในตัว

การแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายและความขัดแย้งทางการเมืองไทย
คนทั้งเมืองต่างเบิกบานใจโดยถ้วนหน้า พวกตำรวจที่ประชาชนหมดความไว้วางใจเพราะมุ่งขัดขวางและปราบปรามการชุมนุมประท้วงต่างก็หายหน้าไปจากท้องถนนชั่วคราว

จิตสำนึกทางสังคม
ในความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่า การอาสาเข้ามากิจกรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ในนามการเมืองนั้น มักสะท้อนจากรากฐานเศรษฐกิจโดยตรงและรวมศูนย์

การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของระบบการเมืองสมัยใหม่

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดกระแสของระบบฟาสซิสต์ซึ่งเข่นเขี้ยวกับระบบประชาธิปไตยและสังคมนิยม จนหลังสงครามโลกระบบฟาสซิสต์ก็ได้ถูกทำลายลงในเยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสได้ถือโอกาสที่เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันทางชายแดน ได้ส่งเรืรบ 2 ลำ เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 โดยใช้เรือพาณิชย์นำร่องเข้ามาถึงพระนคร แล้วยื่นเงื่อนไขคำขาดกับไทย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประชาชนทั้งปวงมีสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเอง โดยอาศัยสิทธินั้น ประชาชนจะกำหนดสถานะทางการเมืองของตนอย่างเสรี

» หน้าถัดไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย