ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ (3)

» ย้อนกลับ


อรรถศาสตร์ของจาณักยะ
ในบรรดางานเขียนทางการเมืองของอินเดียด้วยกันแล้ว อรรถศาสตร์ (Arthasatra) เป็นผลงานที่นักวิชาการจากโลกตะวันตกรู้จักกันมากที่สุดเล่มหนึ่ง

ปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ
ปรัชญาเปรียบได้กับรากตึก ปรัชญาบริสุทธิ์เปรียบได้กับพื้นล่างซึ่งรองรับตึกทั้งหลัง ปรัชญาประยุกต์แต่ละแขนงเปรียบได้กับห้องที่สร้างไว้ใช้สอยเพื่อปรระโยชน์ต่าง ๆ กัน

สรุปปรัชญาพุทธศาสนา ภาคอภิปรัชญาพุทธศาสนา
อภิปรัชญาตะวันตกโดยมากมักจะศึกษาปัญหาปฐมเหตุของโลกและจักวาล และโลกและจักรวาลมีพัฒนาการมาจากปฐมเหตุนั้นอย่างไร ปฐมเหตุหรือปฐมธาตุนั้นเรียกว่าสิ่งที่แท้จริง หรือสิ่งที่มีอยู่จริง (reality) หรือ เรียกง่ายๆว่า ความจริงทางอภิปรัชญา

สุขแท้ด้วยปัญญา
ปัญญา เป็นแสงสว่างทางชีวิต เพื่อก้าวเดินจากมุมมืด จากอวิชชา คือความไม่รู้ ไปสู่เส้นทางที่มั่นคง (secure) ปลอดภัย (safe) ราบรื่น ไม่ขรุขระ ไม่สะดุดชะงัก (smooth) สงบสันติ (peace) และมีความสุข (happy) สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ความสุขที่แท้ คือ ความพ้นทุกข์

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา
มนุษย์ ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่รู้จักคิด มีการพัฒนาการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ จนกระทั่งปัจจุบัน มนุษย์ในสมัยก่อนได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เห็นภัยธรรมชาติ จึงเกิดความสงสัยและประหลาดใจในสิ่งที่ได้พบเห็น จึงพากันพยายามที่จะทำความเข้าใจกับสภาพเหล่านั้น

ภาวะวิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยา
แนวพินิจทางรัฐศาสตร์ ซึ่งมีทั้งแบบจุลภาค, และแบบมหภาค, แต่ละแนว ย่อมมีทั้ง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน”. แนวพินิจแบบจุลภาค มี “จุดแข็ง” ตรงที่ สามารถที่จะมองเห็น “รายละเอียด” ได้มากกว่า และชัดเจนกว่า

โลกทัศน์อภิปรัชญาของเพลโต
เพลโต้ (Plato) เป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของกรีกและของโลก อีกทั้งเป็นบุคคลแรกของประวัติศาสตร์โลก ที่สร้างปรัชญาขึ้นมาอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์ และมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ

สรุปปรัชญาจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีราชวงศ์ปกครองประเทศนับร้อยราชวงศ์ มีช่วงสงครามกลางเมืองที่ยาวนานนับร้อยปีหลายครั้ง ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากการแย่งชิงอำนาจของเหล่าชนชั้นสูง

การศึกษเรื่องในพุทธปรัชญา
พุทธปรัชญาในฐานะนานานิยม ก่อนอื่นต้องคำว่า นานา กับคำว่า นิยม นานา แปลว่า ต่าง ๆ ส่วนคำว่า นิยม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ism แปลได้ความหมายเท่ากันซึ่งอาจจะตรงกับคำที่ใช้ในภาษาไทยหลายคำ เช่น ลัทธิ ทฤษฎี ทิฏฐิ ทัศนะ

แนวคิดภายนอกนิยม
ญาณวิทยาเชิงบรรทัดฐานมีความพยายามที่จะตอบคำถามของพวก skepticism ที่ว่าอะไรคือความรู้ สิ่งที่มนุษย์กล่าวว่ารู้นั้น เราจะแน่ใจได้อย่างไร แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่มนุษย์ไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าสิ่งใดคือความรู้

ลักษณะทั่วไปของปรัชญาตะวันตก – ปรัชญาตะวันออก
ปรัชญา (ของตะวันออก) หมายถึง ความรู้อันประเสริฐอันได้แก่ ความรู้อันสุดท้ายซึ่งเมื่อบรรลุถึงแล้วความอยากจะรู้จะหมดไป เพราะไม่มีอะไรเหลือให้อยากรู้อีกต่อไป

ปรัชญาอินเดีย
ทุกระบบของปรัชญาอินเดียจะเน้นการครองตน การมีชีวิตที่สมบูรณ์ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรีชญาที่ถือว่าเป็นนวตกรรมที่มีคุณค่ายิ่ง และยังมีความลึกซึ้งก้าวหน้าและเหมาะสมสำหรับสังคม

โสกราตีส
ความเชื่อตามจารีตของชนชาวกรีกโบราณ พวกเขาเชื่อว่า บ้านเมืองต่างๆของพวกเขานั้นได้รับกฎเกณฑ์ต่างๆมาจากเทพเจ้าทั้งหลาย

ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-เพศ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1939) จิตแพทย์ชาวออสเตรีย และนักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ที่มีชื่อเสียงมาก โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า บุคลิกภาพของมนุษย์พัฒนามาจากแรงขับพื้นฐาน 3 ประการ

จิตวิทยา
จิตวิทยา คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการของจิต โดยมีเป้าหมายเพื่ออธิบาย พยากรณ์ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจิต

จิตวิทยาการเรียนรู้
การเรียนรู้ช่วยให้มนุษย์รู้จักวิธีดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการต่างๆ ได้

วิทยากับผู้นำ
จิตวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกชนิดของมนุษย์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัว

จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้นำหรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการบังคับบัญชา จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง
ปรัชญากรีกสมัยเริ่มต้นมาสิ้นสุดที่เดมอคริตุส ปรัชญากรีกสมัยรุ่งเรือง มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนส์ มีความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด

ปรัชญากรีกสมัยเสื่อม
หลักจากที่จักรพรรคดิยุสติเนียนแห่งโรมได้สั่งปิดสำนักปรัชญากรีกที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์เมื่อ พ.ศ.1072 ทำให้สำนักปรัชญาอะคาเดมีและลีเซอุมไม่มีการพัฒนาการทางด้านแนวคิดทางปรัชญาแต่อย่างใด

ปรัชญาการศึกษา
สิ่งทั้งหลายที่เห็นตามธรรมชาตินั้นเป็นจริงในตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับจิต และโลกแห่งวัตถุนี้จะเป็นโลกที่เปิดเผยความจริงและความรู้ให้แก่เรา

มนุษยนิยมในปรัชญามาร์กซ์
 จากการที่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสม์ในหลายประเทศได้ล่มสลายลงในช่วง พ.ศ. 2530 – 2540 ได้เกิดคำถามตามมาว่า ปรัชญามาร์กซ์ยังใช้ได้กับโลกปัจจุบันอยู่หรือไม่

โลกทัศน์อภิปรัชญาของเพลโต
เพลโต้ (Plato) เป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งของกรีกและของโลก อีกทั้งเป็นบุคคลแรกของประวัติศาสตร์โลก ที่สร้างปรัชญาขึ้นมาอย่างมีระบบ

ลัทธิของค้านท์
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจตนา สำหรับค้านท์ เขาถือว่าการกระทำที่ถูกต้องคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาที่ดี

» ย้อนกลับ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย