ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ (3)

» ย้อนกลับ


จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับสัตวแพทย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ของ มัลคัม โนลส์
ทฤษฎี แอนดราโกจี(Andragogy) ของ มัลคัล โนลส์ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ใหญ่

ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในภาษาไทย
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต จัดอยู่ภาษาอินเดีย-ยุโรป ซึ่งเป็นตระกูลภาษามีวิภัตติปัจจัยพวกอารยันได้เข้ามาในอินเดีย เมื่อประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริสตศักราช

ประชาคมอาเซียน
อาเซี่ยนต่อจากนี้ไปกำลังจะเติบโตขึ้น ระหว่างการเติบโตนั้น แต่ละประเทศอาจจะได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้าง แต่ถ้ายอมรับและนับถือซึ่งกันและกัน ในอนาคตอันใกล้นี้ เราก็จะได้มองเห็นอุดมคติของประชาคมอาเซี่ยน

ความคิดสร้างสรรค์(Creative thinking)
การสอน (Paradox) หมายถึง การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นที่ขัดแย้งในตัวมันเอง ความคิดเห็นซึ่งค้านกับสามัญสำนึก

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" สำหรับความหมายของวิสาหกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ

ประวัติความเป็นมากีฬายิมนาสติกในประเทศไทย
กีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่แสดงความสามารถเฉพาะบุคคลโดยไม่เกี่ยวเรื่องขนาดรูปร่างหรือน้ำหนักตัว และไม่มีการปะทะกับคนอื่นขณะแข่งขัน

อุทยานแห่งชาติของไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวม 86 แห่ง เป็นพื้นที่ประมาณ 27.44 ล้านไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 8.56 ของพื้นที่ประเทศ

วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ (Methods of acquiring knowledge)
ความรู้ต่างๆของมนุษย์ประกอบด้วยข้อเท็จจริงและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งเมื่อมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจ สามารถที่จะอธิบาย ควบคุมหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆในสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้

ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที่กระดาษบันทึกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นลายเส้นและพื้นที่ด้วยสัญลักษณ์แบบ จุด เส้น พื้นที่และตัวอักษร

โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ถ้ามีแหล่งน้ำเกิดขึ้นก็จะทำให้ป่าไม้ดูชุ่มชื่นเขียวชอุ่ม เมื่อน้ำไหลผ่านไร่นาของเกษตรกร ก็จะเป็นผลให้ทำไร่ทำนาได้ผลผลิตพอกินพอใช้ เหลือกินก็ขายได้

กำเนิดและพัฒนาการของการขนส่ง
การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น เมื่อมนุษย์เริ่มนำเครื่องจักรไอน้ำ มาใช้ในการเดินเรือประมาณคริสต์สตวรรษที่ 18 และนำมาใช้กับหัวรถจักร ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19

การใช้แผนที่
แผนที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้ช่วยในการดำเนินกิจการงานต่างๆ ตลอดจน การศึกษาหาความรู้ในด้านวิชาการ และในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน

ประวัติเครื่องสำอาง
การใช้เครื่องสำอางจัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ มีการค้นพบว่า มีการใช้เครื่องสำอางมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ จีน อินเดีย

การศึกษาเพื่อสันติภาพ
การศึกษาเพื่อสันติภาพเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนานาชาติ ซึ่งรวมถึง องค์กรทางศาสนา องค์กรเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลุ่มพัฒนาและกลุ่มเคลื่อนไหว เพื่อสันติภาพ

ช้าง
ช้างโบราณมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน จัดในพวกต่างๆ คือ Elephas 7 ชนิด Mastodon 8 ชนิด Dinotherium 2 ชนิด

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ของโลก รองลงมาจากภาษาจีน ภาษาฮินดี และใกล้เคียงกับภาษาสเปนภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกในประเทศต่างๆ

ความหมายของคำว่า “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”(Geographic Information System ) GIS
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์

อินเตอร์เน็ต (Internet)
อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network

อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การดำเนินชีวิตในอดีต ปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมาก

การออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
การออกกำลังกายที่ทำให้เกิดผลดีต่อระบบการทำงานของหัวใจ ปอด และการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายแข็งแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการว่ายน้ำ
มีการพัฒนากีฬาว่ายน้ำให้มีรูปแบบและลักษณะท่าทางการว่ายให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น จนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยมีลำดับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ตำนานดอกกุหลาบ
กุหลาบ เป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกไว้ชื่นชมมาแต่โบราณ ประมาณกันว่ากุหลาบเกิดขึ้นเมื่อกว่า 70 ล้านปีมาแล้ว

การกำหนดทิศ
เส้นขอบฟ้าเป็นเส้นวงกลมล้อมรอบตัวในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้า จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่ง เรียกว่า “ทิศตะวันออก”

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารคดี
สารคดี เป็นงานเขียนสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง นำเสนอเรื่องราว ข้อเท็จจริง มุ่งให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน

ดอกบัว
บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ประเทศอินเดีย ได้มีการขุดค้นซากโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีรูปทรง ลวดลายเหมือนดอกบัวและกลีบบัวหลวงจำนวนมาก

แผนที่ความคิด (MIND MAP)
Mind Map หรือ แผนที่ความคิด เป็นวิธีการบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลายมุมมอง ที่กว้าง และที่ชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆทั้งสิ้น

โครงสร้างของคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก มนุษย์เริ่มเรียนรู้แนวทางคณิตศาสตร์จากสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติแล้วนำไปสู่การสรุปเป็นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

เทคนิคการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เป้าหมายสูงสุดของการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาชีพต่าง ๆ

ประวัติการศึกษาไทย
การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาช่วยกำหนดทิศทางของชาติ

คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เป็นตระกูลภาษาเดียวกัน ดังนั้น จึงมีการสร้างคำและวิธีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน

การพูด
การสื่อสารมีความสำคัญกับมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมและใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบอกความต้องการของตนเองต่อผู้อื่น

การวิเคราะห์ระบบ
Gibson & Hughes (1994) ให้ความหมายว่า ระบบ คือเซตของหน่วยที่สัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง

การฝึกหัดครู
การฝึกหัดครูของ 3 ประเทศคือ ฟินแลนด์ สวีเดน และสาธารณรัฐอิตาลี

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับป่าไม้
ปลูกป่าบนภูเขาสูงเนื่องจากสภาพป่าบนเขาสูงทรุดโทรมซึ่งจะมีผลกระทบต่อลุ่มน้ำตอนล่าง

ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกที่เราใช้รองรับสินและอาหาร ผลิตจากเม็ดพลาสติก จากอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบการผลิต

พิพิธภัณฑ์
หมายถึง “สิ่งของต่างๆ ที่รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นต้น”

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์

» ย้อนกลับ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย