ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ (2)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


ซอฟต์แวร์ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ซอฟต์แวร์ แบ่งแยกได้เป็นสองประเภท คือซอฟต์แวร์ระบบ กับซอฟต์แวร์ประยุกต์

การอ่านอักษรควบ (คำควบกล้ำ)
อักษรควบไม่แท้ คือ อักษรควบที่เกดจากพยัญชนะ ๒ ตัว ควบหรือกล้ำอยู่ในสระเดียวกันโดยมี ร เป็นตัวกล้ำเท่านั้น

คู่มือการดำรงชีพของนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา
จะต้องทำอะไร และต้องเตรียมอะไรบ้าง มาเริ่มต้นศึกษากัน ว่าต้องเตรียมอะไร และควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้าง

สิ่งแรกและสิ่งสำคัญในประเทศไทย
โปรตุเกส เป็นฝรั่งพวกแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทย ครั้งแรกในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา

กำเนิดเดือนทั้ง 12
เดือนมกราคม (January) ตั้งตามนามของเอนัส ผู้รักษาประตูแห่งสวรรค์

ที่สุดในโลก
แม่น้ำที่เกิดอุทกภัยมากที่สุดในโลก แม่น้ำฮวงโห ในประเทศจีน คาบสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาบสมุทรอาหรับ

10 ภาษาที่ใช้พูดกันมากที่สุดในโลก
10 ภาษา ที่ประชากรโลกใช้พูดสื่อสาร ติดต่อกันมากที่สุด 10 ลำดับ

10 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
10 มหาวิทยาลัย ตามลำดับที่นับว่าตั้งขึ้นก่อนมหาวิทยาลัยอื่นๆ และมีชื่อเสียงมาก จนถึงกับต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลก

คณิตศาสตร์ (Mathematics)
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

ดอกบัว นานาพันธุ์
"บัว" เป็นไม้น้ำที่มีดอกสวยงามทั้งสีสันและรูปร่าง นำมาปลูกประดับในบริเวณบ้าน หรือตัดดอกเพื่อนำมาบูชาพระ และประดับแจกัน

รู้ค่า รู้ชีวิต
จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รัฐบาลต้องการรวมกองทุนต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นกองทุนเดียว จึงได้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น

สาระความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ในการดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ฯนั้น ได้เน้นหนักให้เห็นถึงการใช้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยทางการเกษตรที่ประเทศไทยเรามีอยู่ นำมาใช้สอยอย่างประหยัด และให้ได้ประโยชน์สูงสุด

การอ่านในอเมริกา
 ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมหนังสือในสหรัฐอเมริกาจำหน่ายหนังสือเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับ 25 ปีที่แล้ว ในปี 2000 มียอดจำหน่ายหนังสือเกินกว่า 2,000 ล้านเล่ม

ชาติพันธุ์ (The races of man)
มนุษย์ปัจจุบันประกอบไปด้วยผู้คนหลายชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพราะเป็นรูปลักษณะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาได้อย่างชัดเจน

Yum Brands, Pizza Hut and KFC
ยัมแบรนด์ อิงค์ เป็นบริษัทอาหารฟาสต์ฟู๊ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004 บริษัทมีร้าน เคเอฟซี (KFC) พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut) ทาโก้ เบล (Taco Bell) ลองจอห์น ซิลเวอร์ (Long John Silver’s)

ประวัติภาษาอังกฤษ
 ในโลกนี้มีคนพยายามเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่น ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ใช้ในการทำข้อตกลงทางการเมือง การกระทำธุรกิจระหว่างประเทศใช้เป็นภาษาสากลในทางวิทยาศาสตร์และยา

อุปสรรคของการสื่อสาร
อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผลนั้นมีหลายประการอาจเกิดจากความบกพร่องขององค์ประกอบของการสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อทราบว่าอุปสรรคเกิดจากเหตุใด ก็ควรแก้ไขที่จุดบกพร่องนั้น

พื้นฐานคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามชุดคำสั่งอย่างอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณเปรียบเทียบ ทางตรรกกับข้อมูล และให้ผลลัพธ์ออกมาตามต้องการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาย

ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
ปัจจุบัน Internet เป็นการต่อโยงทางตรรกะ (Logic) ของระบบคอมพิวเตอร์นับล้าน ๆ เครื่อง และโยงกับระบบ Wide Area Network (WAN) ต่างๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ
ในภาวะปัจจุบันที่ทั่วทุกมุมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม ต่างอยู่ในภาวะที่ต้องมีการปรับตัวกันอย่างมาก

การออกแบบหน้า Home Page
บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บบราวเซอร์ คือ Mark And Reesen ซึ่งเป็นนักศึกษาในสถาบัน NCSA ร่วมกับ เพื่อน ๆ อีก 5 คน ได้ออกจากสถาบัน NCSA และ ร่วมกันตั้ง Mosaic Communication Corporation ขึ้นซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น Netscape Communication Corporation

อินเทอร์เน็ต (Internet)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อการสอน
สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน

สารสนเทศกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่างๆทั้งทีบันทึกด้วยตัวอักษรตัวเลข หรือรูปภาพ โดยสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์มาแล้ว

ความเป็นมาของ Google
Larry Page และ Sergey Brin ได้เริ่มค้นคว้าเทคโนโลยีจักรกลค้นหาหรือว่า search engines ที่สมัยนั้น ถูกเรียกว่า BackRub ซึ่งหมายถึงความสามารถอันพิเศษที่สามารถสามารถจะเข้าไปวิเคราะห์ “back links” ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้

การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับสังคมมนุษย์ เนื่องจากประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการตลอดจนถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าของตนเอง

การโฆษณาไทย
ย้อนหลังไปประมาณเกือบ 200 ปี การโฆษณานั้นเป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น และพัฒนามาจากประเทศกลุ่มตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา

คอมพิวเตอร์กราฟิก
ในปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยรูปภาพที่ได้จะเป็นภาพที่เกิดจากการใช้ตัวอักษรมาประกอบกัน

ความรู้เรื่องสมรรถนะ
สมรรถนะพื้นฐาน (Threshold Competencies) ได้แก่ ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

การจัดการความรู้
เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจำ

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

งานบริการของห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมเพราะห้องสมุดเกิดขึ้นได้เนื่องจากความจำเป็นของมนุษย์ในอันที่จะหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบให้แก่ตนเองเพื่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ และในการสร้างอารยธรรม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน
การเก็บสะสมวัตถุต่างๆ เป็นงานอดิเรกของคนหลายคน โดยแต่ละคนต่างก็มีวัตถุสะสมแตกต่างกันออกไป นักสะสมส่วนใหญ่ล้วนมีความผูกพันกับวัตถุที่ตนเก็บเอาไว้ มีความหวงแหน รักใคร่ ชื่นชม และภาคภูมิใจ

แท๊บเล็ต (Tablet)
สื่อกระแสหลักที่กาลังมาแรงในสังคมยุคออนไลน์หรือสังคมสารสนเทศระบบเปิดในปัจจุบัน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน ของทุกประเทศ

กฎหมายไทย-พระราชบัญญัติ
กฎมณเฑียรบาล ประกาศของคณะปฏิวัติ กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย

เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9
หนึ่งในวิธีการที่จะแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยามที่มีวโรกาสพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน มักมีการจัดสร้างเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

สัตว์โลกล้านปี

สัตว์โลกผู้น่ารัก

สัตว์โลกผู้น่ารัก 2
ธรรมชาติเอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ร่วมสำรวจความมหัศจรรย์แห่งอาณาจักรสัตว์และความสมดุลของระบบนิเวศน์ ที่มนุษย์พึงรับผิดชอบในการปกปักรักษา

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา

เดดซี(Dead sea)
ในภาษาฮีบรูเรียกว่า ยัมฮาเมละย์ หมายถึง ทะเลเกลือ เป็นทะเลปิด

การเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
ปัจจัยภายในมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน

การประชาสัมพันธ์
คำว่าการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สาธารณชนหรือกลุ่มชน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพ นั้นได้มีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีตามลำดับ ก่อนที่จะมีกล้องถ่ายภาพเพื่อการบันทึกภาพให้เหมือนจริงนั้นมนุษย์ในสมัยโบราณได้ใช้วิธีการวาดภาพเพื่อบันทึกความทรงจำ และใช้ในการสื่อความหมาย

คำอุทาน
คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจ แปลกใจ สงสัย สงสาร เจ็บปวด โกรธ

สื่อสิ่งพิมพ์
ในเมืองไทย พ.ศ.2382 ได้พิมพ์เอกสารทางราชการเป็นชิ้นแรก คือ หมายประกาศห้ามสูบฝิ่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้จ้างพิมพ์จำนวน 9,000 ฉบับ

บทอาขยานภาษาไทย
สื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติ

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย