ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ (1)

» หน้าถัดไป


💠 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มีอำนาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการดำรงชีวิต

💠 ทฤษฎีการแสวงหาสารสนเทศ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลในอาชีพ โดยมีหลักว่าบุคคลมีความต้องการสารสนเทศตามอาชีพและภาระงานของแต่ละบุคคล

💠 การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
เมื่อได้ยินคำว่า'แถว' ให้ยืนส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกประมาณ 1 คืบ เข้าขวาหย่อยเล็กน้อย แขนอยู่ข้างลำตัว เปิดข้อศอกเล็กน้อย นิ้วมือเรียงชิดกัน โดยนิ้วกลางแตะไว้ที่ตะเข็บกางเกง คอและหน้าตั้งตรง ตามองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับสูดลมหายใจห้วนๆสั้นๆ ให้เกิดเสียง

💠 การพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายชีวจริยศาสตร์
จากหลักการเรื่องการไม่ถือครองกรรมสิทธ์ร่างกายมนุษย์นั้น สภาแห่งรัฐฝรั่งเศสจึงไม่เสนอให้กลับไปพิจารณาถึงการห้ามการรับตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ)

💠 เส้นทางเกลือ ตามแนวพระราชดำริ
นำไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตหรือแหล่งจัดจำหน่าย โดยเติมให้ฟรีก่อน หากภายหลังพ่อค้าและภาคเอกชนเกิดศรัทธาก็สามารถทำเองได้

💠 ไวรัส
ไวรัสเป็นเพียงหน่วยอนุภาคของสารที่ประกอบด้วยกรดนิวคลิอิกชนิด DNA หรือ RNA อย่างใดอย่างหนึ่ง ห่อหุ้มด้วยส่วนที่เรียกว่าเปลือกโปรตีน (protein coat) หรือแคปซิด

💠 ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง ด้วยการนำเสนอเพื่อสร้างประสบการณ์

💠 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด
การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้ำ และหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร

💠 ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอื่นๆ ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

💠 ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ
ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจเป็นกลุ่มทฤษฎีแนวคิดต่างๆ ที่แตกออกมาจากทฤษฎีทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย ตลอดจนทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

💠 น้ำดำ
คนที่ดื่มน้ำอัดลมมาก มักมีพฤติกรรมการกินอาหารประเภทแป้งและไขมันมากกว่าคนไม่ดื่มน้ำอัดลม และน้ำอัดลมยังส่งผลให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุวิตามินบางตัวน้อยลง

💠 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม
การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนอง ที่เป็นโดยอัตโนมัติเมื่อนำ สิ่งเร้าใหม่มาควบคุมกับสิ่งเร้าเดิม

💠 แร่ใยหิน
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นแร่ใยหิน มีปริมาณ 0.001 เส้นใย / อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานประเทศไทย ไม่เกิน 5 เส้นใย / อากาศ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร) มีอัตราความชุกของภาวะการเกิดเยื่อหุ้มปอดหนาจากการสัมผัสแร่ใยหิน

💠 ทฤษฎีอภิวัฒน์ปัญญา
การก้าวไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุด สมองแต่ละส่วนนั้นย่อมต้องได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดทุก ๆ ส่วนเสียก่อน

💠 คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย ในหนังสือราชการ
สำหรับคำสรรพนามใช้ “ท่าน ผม กระผม ดิฉัน” เช่นเดียวกับที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ อนึ่ง คำว่า “ฯพณฯ” ไม่มีระเบียบกำหนดให้ใช้ในหนังสือราชการ

💠 มูลบทบรรพกิจ
แบบเรียนหนังสือไทย ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู)

💠 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
กำหนดลักษณะโทษแห่งความผิดต่าง ๆ อันเป็นฐานล่วงต่อกฎหมายและหน้าที่ฝ่ายทหารขึ้นไว้เป็นหลักฐาน

💠 กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ให้เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดถึงความเข้าใจถึงกฎหมายอื่น ๆ

💠 เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย
สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ

💠 วันจักรี
พระราชลัญจกร คือตราสำหรับพระมหากษัตริย์ใช้ประทับในเอกสารสำคัญ อันแสดงถึงพระราชอำนาจในการปกครองบริหารแผ่นดิน

💠 พระบรมครู
เรารู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะ ผู้เป็นพระบรมครู ศาสดาเอกของโลก   และเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เราจึงควรขุดค้นของดีมี่มีอยู่ในพุทธศาสนา เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง

💠 บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากนิ้วมือมนุษย์ ที่ใช้นิ้วในการนับตัวเลข ใช้ไม้ขีดเขียนบนพื้นดิน หรือใช้ลูกหินมาเรียงต่อกัน

💠 ทฤษฎีการสื่อสาร
ทฤษฎีการสื่อสาร คือ การอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย กระบวนการ องค์ประกอบ วิธีการ บทบาทหน้าที่ ผล อิทธิพล การใช้ การควบคุม แนวคิดของศาสตร์ต่าง ๆ

💠 ช็อกโกแลต
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นชาวยุโรป คนแรกที่ได้เห็นและสัมผัสเมล็ดโกโก้ ก่อนหน้านี้ไม่มีใครในแถบยุโรปรู้จักช็อกโกแลตที่แสนอร่อย

💠 ถ้ำ สถาปัตยกรรมชิ้นเอก
หินย้อย "แท่งเข็มแก้ว"เปราะบางใสเกิดจากขบวนการเคมีทางธรรมชาติในยุคดึกดำบรรพ์นานนับพันปีแต่จะถูกทำลายได้ง่ายแม้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

💠 อุทยานประวัติศาสตร์
เรื่องโบราณสถานนั้น เป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษา ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย

💠 ที่สุดในโลกของคัมภีร์ไบเบิล
ต้นฉบับของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม ส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาฮีบรู มีบางส่วนเท่านั้นที่เขียนด้วยภาษาอารามิก ส่วนต้นฉบับภาคพันธสัญญใหม่นั้น เขียนด้วยภาษากรีก

💠 ความรู้
ความรู้ เป็นพฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจำได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จำได้

💠 ความรู้เรื่องศักราชที่ใช้ในหนังสือไทย
หนังสือไทยโบราณทั้งหลาย เช่น หนังสือพงศาวดาร ประกาศกฏหมายเก่า หรือ ตำราต่างๆ ฯลฯ มักลงศักราช ไว้ต่างๆ กัน

💠 ดาว 12 นักษัตร
“ระบบสุริยจักรวาล” และ “โลกของเรา” เป็นองค์ประกอบที่เล็กจิ๋วขนาดเชื้อไวรัสที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นรวมอยู่ภายในโครงสร้างของ“ระบบดาราจักรทางช้างเผือก”

💠 สัตว์ป่าสงวน
(ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)

💠 สัตว์ป่าคุ้มครอง
สัตว์ป่าคุ้มครอง (ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)

💠 วิหคมงคล
นกกับคนไทยผูกพันกันมาแต่อดีตกาล คนไทยโบราณเชื่อว่า นกบางชนิดเป็นมงคลแก่ชีวิต เช่น นกคุ้ม นกกระเรียน นกเขา นกยูง เป็นต้น

💠 ทฤษฎีการแปล
ยุคเริ่มต้นเป็นยุคที่ยาวนานมาก คือ เริ่มมาจากซิเซโร ตั้งกฎที่มีชื่อเสียงอันหนึ่ง คือพูดว่า "จงอย่าแปลคำต่อคำ"

💠 งูมีพิษของเมืองไทย
ปัจจุบันพิษของงูที่นำมาผลิตเซรุ่มมี 6 ชนิดด้วยกันคือ งูจงอาง งูเห่า งูสามเหลี่ยม งูแมวเซา งูกะปะ และงูเขียงหางไหม้ พิษของงูต่างๆ เหล่านี้ได้นำมาผ่านกรรมวิธีการทำเซรุ่ม เพื่อรักษาผู้ที่ถูกงูกัด

💠 ฤๅษีดัดตน
ในอดีตกาลไทยเรามีการบริหารร่างกายแก้โรคลมและปวดเมื่อยตามร่างกาย รวมทั้งการบำรุงรักษาสุขภาพ และยกระดับจิตใจให้บริสุทธิ์ รวมเรียกว่า "ฤๅษีดัดตน"

💠 กำเนิดศักราช
คริสตศักราช (ค.ศ.) ตั้งขึ้นเมื่อวันพระเยซูคริสต์ประสูติ หลัง พ.ศ.ล่วงแล้ว 543 ปี

💠 จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลและแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ

💠 ความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
การปลูกถ่ายอวัยวะคือ การผ่าตัดนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิม ที่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัดนั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

💠 คู่มือ รับสถานการณ์น้ำท่วม
การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน้ำท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพราะหากรอให้มีการเตือนภัยเวลามักไม่เพียงพอ

💠 ธนาคารขยะรีไซเคิล
ขยะรีไซเคิล คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ปะปนกับขยะมูลฝอยที่เราสร้างขึ้น

💠 ด้วยรัก
เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยตื่นเต้นโสมนัส ยินดีเป็นล้นพ้น เป็นวันที่พวกเขาได้รอคอยให้มาถึง และก็ได้มาถึงแล้ว ณ วันนี้ ถึงแม้จะไม่มีโทรทัศน์ให้เห็นด้วยตา แต่พวกเขาก็คอยฟังข่าวจากวิทยุ และจากหนังสือพิมพ์

💠 โบราณวัตถุ
ความหมายของคำว่า “โบราณวัตถุ” มีส่วนคล้ายคลึงกับคำว่า “โบราณสถาน” ตรงที่มุ่งไปที่ศาสตร์ด้านศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

💠 บุคลิกภาพ
คำว่า “บุคลิกภาพ” มาจากภาษาละตินว่า Persona หมายถึง หน้ากากที่ตัวละครใช้สวมเวลาออกแสดง เพื่อที่จะแสดงบทบาทตามที่ถูกกำหนดให้

💠 เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่"
"ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

💠 ธนบัตรไทย
หมายชนิดแรก เงินกระดาษที่ออกครั้งแรกในประเทศไทย เรียกว่า "หมาย" ถ้าเราจะเรียกหมายว่าธนบัตรก็เห็นจะไม่ผิด เพราะธนบัตรมีความหมายเป็นบัตรของรัฐบาล

💠 ที่สุดในประเทศไทย
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร

💠 สมญานามของโลก
กำแพงแห่งความอัปยศ กำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์สร้างขึ้น เพื่อกั้นพรมแดน ระหว่าง เบอร์ลินตะวันตกกับตะวันออกของเยอรมันนี (ปัจจุบันเหลือเพียงชื่อ)

💠 เราคำนวนอายุโลกได้อย่างไร
นักบวชชาวไอริช อาร์ชบิชอป เจมส์ อัชเชอร์ ได้คำนวนการกำเนิดของโลก ไว้เมื่อกลางศตวรรษที่ 17 และหลังจากการศึกษายุคสมัยของ อาร์ชบิชอปองค์ต่างๆ ตลอดจนการสืบทอดตระกูล อันยาวนานจากพระคัมภีร์ไบเบิลเก่า

💠 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย