Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

โดย : ดอกแก้ว dokgaew@hotmail.com

สิงหาคม 2548

การตัดสินใจในช่วงรอยต่อแห่งอารมณ์

เสียงเพลงที่ขับทำนองแผ่วล่องลอยมาตามสายลม เมื่อกระทบกับโสตประสาทแล้ว .. การรับรู้นั้นมักจะสะกดใจผู้ฟังให้ละจากการงานที่กำลังกระทำอยู่ และตั้งใจใหม่เพื่อที่จะฟังให้ได้ยินอย่างชัดเจน ...ได้ทราบว่าเพลงนั้นเป็นเพลงอะไร ยิ่งเป็นท่วงทำนองที่คุ้นเคยด้วยแล้ว บางคนก็อดไม่ได้ที่จะร้องคลอตามไปเบาๆ

แม้จะเป็นระยะเพียงเสี้ยววินาทีที่หยุดชะงัก..แต่ก็ต้องยอมรับว่า ก่อนที่จะทำอะไรลงไป..เราต้องมีการตัดสินใจก่อนทุกครั้งเสมอ ทั้งการทำดี ..การทำไม่ดี ..และการไม่คิดทำจะทำอะไรเลย ณ จุดนี้นี่เอง ที่เป็นจุดแห่งการแปรผันอันยิ่งใหญ่ในการรับอารมณ์ เพราะทิ้งจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งที่แตกต่างกัน ช่วงสิ้นสุดและช่วงเริ่มต้นใหม่นี้ เป็นภาพแท้จริงของธรรมชาติที่หลายคนไม่เคยพบรอยต่อแห่งอารมณ์

กระบวนการทำงานของจิตเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมหัศจรรย์อย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่ควรศึกษาทำความเข้าใจอย่างที่สุด เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การควบคุมจิตใจให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ชะงักงันออกนอกลู่นอกทางไปเมื่อมีสิ่งต่างๆมาให้ได้รู้ ได้ทราบทางทวารทั้ง ๕ แล้วฟุ้งซ่านล่องลอยไปกับอารมณ์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในทางโลกหรือทางธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจะส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการงานต่างๆได้เสมอ

 

คำว่า "ความล้มเหลว" ตามที่เข้าใจกัน จึงเกิดขึ้นได้ก็เพราะขาดความเข้มแข็งแห่งจิตนั่นเอง จริงอยู่ที่ศักยภาพในการทำงานเป็นเรื่องของความสามารถทางกายและสติปัญญา ที่ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ว่าจะต้องทำงานได้สำเร็จตามที่ตั้งความหวังไว้ได้ทุกครั้ง

แต่ความไม่สำเร็จเหล่านั้นหาใช่เป็นความล้มเหลวไปเสียทั้งหมด เพราะหากค่อยๆไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่า มีความสำเร็จเกิดขึ้นในหลายๆส่วนของการงานที่ได้ทำไป แม้จะไม่ตลอดรอดฝั่งก็ตาม แต่สิ่งเหล่านั้นมักถูกมองข้ามไปเสมอ..

เพราะคนส่วนมากให้ความสนใจที่ก้าวสุดท้ายมากกว่าก้าวแรก และคนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่จะชื่นชมกับผลโดยไม่ใส่ใจในเหตุ หากใครสักคนมีโอกาสทบทวนการกระทำของตนเองอย่างชาญฉลาดแล้ว เขาจะพบว่า ในชีวิตของเขานั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นเสมอ เพียงแต่บางครั้งที่ใจมีความต้องการมากไม่รู้จักความพอ และไม่ยอมรับในความสามารถของตน จึงได้โอดโอยตีโพยตีพายว่าเกิดความล้มเหลวในชีวิตเสียแล้ว

อย่างเช่นการอ่านหนังสือสักเล่ม วันนี้จะอ่านได้เพียงหนึ่งหน้า ก็นับว่าสำเร็จในหนึ่งหน้า แม้จะเหลืออีกหลายหน้าก็หาใช่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในการอ่าน เพราะได้เริ่มต้นแล้ว ..มีการลงมือกระทำตามความตั้งใจแล้ว แต่เวลาและโอกาสมีเพียงเท่านี้ก็ต้องยอมรับว่าทำได้เพียงเท่านี้

มุมมองและการใช้ภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างกำลังใจ หากมองในเชิงบวกแล้วก็จะพบว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ถ้าหากมองในเชิงลบโดยนำเป้าหมายสุดท้ายมาเป็นที่ตั้ง ความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นเสมอ

ความล้มเหลวหมายถึงอะไร? ความล้มเหลวมักปรากฏในพจนานุกรมของใจที่อ่อนแออยู่บ่อยครั้ง แต่ในพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานไม่ปรากฏความหมายของคำนี้ ล้มเหลวจึงเป็นคำที่นิยามขึ้นมาเองของผู้ใช้ในแต่ละสาขา ซึ่งโดยส่วนมากแล้วหมายถึงการไม่ประสบผลสำเร็จขั้นสุดท้ายเท่านั้น ผู้ที่ต้องการความสำเร็จอยู่เสมอจึงควรมีความฉลาดในการกำหนดเป้าหมายในแต่ละขึ้นตอน

อีกประการหนึ่งความล้มเหลวมักจะหมายถึงการที่เพียงคิด นึก ตรึก แต่ยังไม่ยอมมีก้าวแรก  ให้ปรากฏออกมาเป็นการกระทำ หรือทอดทิ้งไปด้วยความอ่อนแอแห่งจิตที่ขาดความอดทน หากมองจากมุมนี้แล้ว ผู้ที่ทำงานทุกท่านก็คงจะภาคภูมิใจได้บ้างแล้วว่า ท่านมิได้เป็นผู้ล้มเหลว  แต่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเดินทางไปสู่เป้าหมาย เพราะท่านได้เริ่มก้าวออกมาแล้วจากความคิด

เสียงเพลงที่ล่องลอยมาตามลม อาจทำให้ใครหลายคนหยุดชะงักการงานเพื่อจะรับฟัง นั่นเป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เมื่อหมดความสนใจแล้ว ..ก็จะสามารถลงมือทำงานต่อไปได้ แต่ถ้าเมื่อใดทอดทิ้งการงานไปอย่างไม่แยแส ..นั่นคือความอ่อนแอของจิตที่ไม่รักษาเป้าหมาย และขาดความอดทนในการรักษาเจตนาของตน ...ที่นำไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด

การตัดสินใจในช่วงรอยต่อแห่งอารมณ์ จึงเป็นพาหนะสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เลือกที่จะมีก้าวแรกไปในทิศทางใด? เลือกที่จะรักษาเจตนาเดิมหรือไม่?

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักจิตวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะทรงค้นพบวิธีการควบคุมจิตที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถกำราบให้สิ้นความอ่อนแอลงได้ สมถกรรมฐาน คือ การสร้างอำนาจให้จิตเพื่อทำลายนิวรณธรรม วิปัสสนากรรมฐาน คือ การสร้างอำนาจให้จิตเพื่อทำลายกิเลสทั้งปวง

ถึงเวลาหรือยังที่จะเปิดหัวใจรับถ่ายทอดวิธีการเหล่านั้นจากพระพุทธองค์?  

ด้วยความปรารถนาดี
พี่ดอกแก้ว
สิงหาคม 2548

          <<< อ่านย้อนหลัง<<<

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com