วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

พุทธศาสนสุภาษิต

คณะกรรมการกองตำรา มหามกุฎราชวิทยาลัย รวบรวมและเรียบเรียง.

" ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ คนละความชนะ และความแพ้ได้แล้ว สงบใจได้ ย่อมนอนเป็นสุข "

หมวดตน หมวดไม่ประมาท หมวดกรรม หมวดกิเลส หมวดอดทน  หมวดจิต หมวดทาน หมวดธรรม หมวดเบ็ดเตล็ด  หมวดปัญญา หมวดบุคคล หมวดความตาย หมวดวาจา หมวดความเพียร หมวดความสามัคคี หมวดศีล หมวดคบหา

หมวดเบ็ดเตล็ด

 • สิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ ย่อมมีได้ สิ่งที่คิดไว้ ย่อมเสียหายได้ โภคะของสตรีหรือบุรุษที่สำเร็จได้ ด้วยนึกเอาไม่มีเลย.
 • บุคคลไม่เพลินเวทนา ทั้งภายในและภายนอก มีสติดำเนินอยู่อย่างนี้ วิญญาณย่อมดับ.
 • กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี ผู้ใดส้องเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก.
 • พึงเป็นคนไม่เบียดเบียน และกล่าวคำสัตย์อย่างนี้ ละไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นแล้ว ย่อมไม่โศกเศร้า.
 • ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ เขามีความ ดำริผิดเป็นโคจร จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ.
 • บุคคลไม่โศรกเศร้าถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ไฝ่หาถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยังชีวิตให้เป็น ไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น ผิวพรรณย่อมผ่องใส.
 • เมื่อมีจิตใจไม่แน่นหนัก เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร มีความประพฤติ กลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข.
 • คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนัน ย่อมล้างผลาญทรัพย์ ที่ตนได้แล้วๆ ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย.
 • หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์ ประชาชนนี้ข้องอยู่ในหญิงนี้ ตบะและพรหมจรรย์ เป็นเครื่องอาบ ไม่ใช่น้ำ.
 • ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้วย่อมไม่มีเครื่อง ต้านทาน ผู้เล็งเห็นภัยมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย.
 • ผู้สงบ เว้นบาป ฉลาดพูด ไม่ฟุ้งซาน ย่อมขจัดบาปธรรมเสียได้ เหมือนลมกำจัดใบไม้ฉะนั้น.
 • คนใดมักหลับ มักคุย และไม่ขยัน เกียจคร้าน มีความมุทะลุ ข้อนั้นเป็นเหตุ ของผู้ฉิบหาย.
 • ธงเป็นเครื่องปรากฎของรถ ควันเป็นเครื่องปรากฎของไฟ พระราชาเป็น เครื่องปรากฎของแว่นแคว้น สามีเป็นเครื่องปรากฎของสตรี.
 • ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำความชั่ว ไม่มีอยู่ในโลก คนทั้งหลายเห็นเป็นป่า แต่คนเขลา สำคัญที่นั้นว่า เป็นที่ลับ.
 • ในโลกนี้ ผู้ที่ชอบถือตัว ย่อมไม่มีการฝึกฝนตน คนที่มีใจไม่มั่นคง ย่อมไม่มีความรู้ ผู้ประมาทแม้อยู่ในป่าคนเดียว ก็ข้ามฝั่งแห่งแดนมฤตยูไม่ได้.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม